verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi21.04.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora21.04.2023.SIMBOL: JESV1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaMONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaPrvomajska  bb
Sevojno
Republika Srbija
Web adresawww.mppjedinstvo.co.rs
Datum osnivanja19.06.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 21483 od 19.08.2005. godine
Matični broj07188307
PIB - poreski identifikacioni broj102136136
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa ad Beograd160-7204-95
Unicredit Bank Srbija ad Beograd170-0030014277000-87
Raiffeisen banka ad Beograd265-3020310001262-49
OTP Banka Srboja ad Novi Sad325-9500600050827-53
Erste banka ad Novi Sad340-0000011015235-88
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd105-0000000004187-78
Naša AIK Banka ad Beograd285-1001000000917-81
Komercijalna banka ad Beograd205-0000000422952-89
Šifra delatnosti04399
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali nepomenuti specifični građevinski radovi
Ime i prezime direktoraMića Mićić
Ime i prezime osobe za kontaktAna Pejčić
Telefon011/2370-145
Faks011/2379-552
e-mailofficebg@mppjedinstvo.co.rs; office@mppjedinstvo.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeMPP Jedinstvo ad Sevojno je matično društvo za 8 zavisnih društava sa kojima je u konsolidaciji.
Naziv korporativnog agentaBDD MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA6.630.0996.968.1579.395.336
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA2.450.8172.360.1092.409.300
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema642.342653.695627.242
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani1.197.5771.027.6641.027.664
Dugoročna potraživanja610.898678.750754.394
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA23.93124.47428.509
OBRTNA IMOVINA4.155.3514.583.5746.957.527
Zalihe1.514.7331.701.5552.034.810
Potraživanja po osnovu prodaje1.501.7761.469.0371.432.587
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja124.319134.446407.597
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani408.955464.779490.516
Gotovinski ekvivalent i gotovina316.052649.815169.736
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja289.516163.9422.422.281
VANBILANSNA AKTIVA4.438.9554.737.1006.211.661

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA6.630.0996.968.1579.395.336
KAPITAL2.597.5512.809.8272.754.934
Osnovni kapital537.144526.205467.218
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije20.48425.040183
Rezerve20.82520.82520.825
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.1145.4115.500
Nerasporedjeni dobitak2.061.1802.293.2482.272.574
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE154.821119.11937.741
Dugoročna rezervisanja15.22818.75020.177
Dugoročne obaveze139.593100.36917.564
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE3.877.7274.039.2116.602.661
Kratkoročne finansijske obaveze581.815752.806747.996
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2.321.2172.154.2802.945.108
Obaveze iz poslovanja879.9741.074.3111.491.321
Ostale kratkoročne obaveze48.45947.65852.164
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost027886
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine30.29883359.786
Pasivna vremenska razgraničenja15.9649.0451.306.200
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA4.438.9554.737.1006.211.661

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI4.186.7035.756.8547.780.067
Prihodi od prodaje roba165.22811.6364.803
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.007.2705.733.0127.757.902
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi14.20512.20617.362
POSLOVNI RASHODI3.911.8495.649.3487.366.205
Nabavna vrednsot prodate robe116.69033.0823.037
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe191630
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala1.271.3131.353.9651.665.587
Troškovi goriva i energije197.381209.283134.235
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi491.693574.088595.724
Troškovi proizvodnih usluga1.617.2123.263.0004.761.087
Troškovi amortizacije102.13290.73595.367
Troškovi dugoročnih rezervisanja5.0876.1293.870
Nematerijalni troškovi110.360119.082107.328
POSLOVNI DOBITAK274.854107.506413.862
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI209.684505.20237.273
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi148.374495.10832.246
Prihodi od kamata9.6421.2463.273
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule51.6688.8481.754
FINANSIJSKI RASHODI35.19739.36816.129
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata25.78433.72613.794
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9.4135.6422.335
DOBITAK IZ FINANSIRANJA174.487465.83421.144
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA67.22036.160103.656
OSTALI PRIHODI31.462182.51195.734
OSTALI RASHODI160.033365.67646.800
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA253.550354.015380.284
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA08.0710
NETO GUBITAK POSLOVANJA2.25900
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA251.291362.086380.284
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda24.69821.97259.189
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda1.3355424.036
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK227.928340.656325.131
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji111
Umanjena zarada po akciji000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA9.395.5199.639.4828.353.027
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA2.409.3001.947.3851.912.344
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema627.242667.752586.110
Biološka sredstva000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 1.782.0581.279.6331.326.234
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)1.027.664456.898456.898
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji754.394822.735869.336
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja000
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA28.50928.17826.426
OBRTNA IMOVINA6.957.7107.663.9196.414.257
Zalihe2.034.8101.761.2212.272.503
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja000
Potraživanja po osnovu prodaje1.432.5872.481.650961.678
Ostala kratkoročna potraživanja407.597878.489458.541
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI490.699377.754791.860
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica11.69043.64662.279
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji287.508323.538695.940
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli18310.57033.641
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 191.31800
Gotovina i gotovinski ekvivalenti169.736185.819769.123
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja2.422.2811.978.9861.160.552
VANBILANSNA AKTIVA6.211.6617.326.6938.389.222

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA PASIVA9.395.5199.639.4828.353.027
KAPITAL2.755.1182.741.6702.706.483
Osnovni kapital382.695382.695382.695
Upisani a neuplaćeni kapital000
Emisiona premija84.52449.8990
Rezerve20.82520.82520.825
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.5005.4134.187
Nerasporedjeni dobitak2.272.5742.293.6642.307.150
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 37.74136.869136.382
Dugoročna rezervisanja20.17724.93125.186
Dugoročne obaveze17.56411.938111.196
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE6.602.6606.860.9435.510.162
Kratkoročna rezervisanja000
Kratkoročne finansijske obaveze747.996385.143443.870
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2.945.1082.609.4863.188.016
Obaveze iz poslovanja1.491.3202.876.3991.335.499
Ostale kratkoročne obaveze112.037114.21251.174
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja1.306.199875.703491.603
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA6.211.6617.326.6938.389.222

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
POSLOVNI PRIHODI7.785.88410.183.4386.806.875
Prihodi od prodaje roba4.80354.49039.006
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga7.757.9029.905.3566.441.997
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe3068.36253.963
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0140.008251.468
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Ostali poslovni prihodi17.36113.25018.161
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)5.7881.9722.280
POSLOVNI RASHODI7.366.2349.876.3386.604.351
Nabavna vrednsot prodate robe3.03721.28416.896
Troškovi materijala, goriva i energije1.799.8221.711.4381.489.206
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi595.724613.701598.530
Troškovi amortizacije95.36790.53591.017
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
Troškovi proizvodnih usluga4.761.0867.289.9994.266.903
Troškovi rezervisanja3.8707.9723.482
Nematerijalni troškovi107.328141.409138.317
POSLOVNI DOBITAK419.650307.100202.524
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI37.273121.27248.690
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 32.24653.35831.821
Prihodi od kamata3.2737.70313.556
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1.75460.2113.313
Ostali finansijski prihodi000
FINANSIJSKI RASHODI16.1296.65923.240
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 000
Rashodi kamata13.7945.07416.898
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule2.3351.5856.342
Ostali finansijski rashodi000
DOBITAK IZ FINANSIRANJA21.144114.61325.450
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA05.69810.520
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA103.65616.5495.131
OSTALI PRIHODI89.94662.70790.747
OSTALI RASHODI46.80061.98355.842
UKUPNI PRIHODI7.913.10310.373.1156.956.832
UKUPNI RASHODI7.532.8199.961.5296.688.564
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA380.284411.586268.268
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA380.284411.586268.268
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda59.18956.25727.842
Odloženi poreski rashodi perioda03311.752
Odloženi poreski prihodi perioda4.03600
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK325.131354.998238.674
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaSevojno0096600
Hala ISevojno03.331000
Hala IISevojno03.599000
Hala IIISevojno2.2530000
Aneks hale II i IIISevojno0046800
KotlarnicaSevojno6100000
MagacinSevojno0423000
PortirnicaSevojno000220
Skladište bocaSevojno0137000
PerionicaSevojno0002690

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Kuća 1/26Šekspirova, Beogradkancelarije114-
Poslovni prostorBeogradposlovni prostor1.112-
Industrijska halaBeogradposlovni prostor1.030-
StanoviBeograd1.157-
Kuće za odmor radnikaZlatiborodmor radnika310-
Upravna zgradaUžicekancelarije2.239-
HalaUžiceproizvodnja7.454-
PortirnicaUžicekancelarija14-
Aneksi halaUžice134-
PredionicaUžice7.038-
MagacinUžiceskladištenje549-
Bravarska radionicaUžiceproizvodnja377-
Proizvodne haleUžiceproizvodnja754-
Trafo stanicaUžiceproizvodnja43-
Proizvodne haleUžiceproizvodnja6.904-
Kuća za smeštaj radnikaUžice72-
Poslovno - stambeni objektiSevojno440-

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sevojnoneplodno zemljište3,48
Užicegrađevinska parcela1,53
Zlatiborneplodno zemljište0,12
Užiceneplodno zemljište1,08
Užiceneplodno zemljište2,39

15. Realni tereti na imovini

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija255.130
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo naostatak likvidacione odnosno stečajne mase i sva druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva
ISIN brojRSJESVE87017
Nominalna vrednost hartije1.500
Knjigovodstvena vrednost akcije10.608,25
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija dobijena je deljenjem kapitala iz Bilansa stanja na dan 31.12.2022. godine sa ukupnim brojem akcija izdavaoca, odnosno: RSD 2.706.483.000,00 / 255.130 komada akcija = RSD 10.608,25.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniIzdavalac nije izdavao hartije od vrednosti u tekućoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaIzdavalac nije poslovao sa gubitkom u prethodnoj poslovnoj godini.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluAutokuća Raketa ad Sevojno - 69,81%, Jedinstvo Metalogradnja ad Sevojno - 52,83%, Užice gas ad Užice - 70,00%, Zlatibor gas dood Zlatibor - 100,00%, Eurotex doo Beograd - 100,00%, MPP Jedinstvo doo Podgorica - 100,00%, Metaling Eko doo Smederevo - 100%, Jedinstvo Livnica doo Požega - 100%,
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U toku 2018. godine Društvo je sprovelo Odluku o smanjenju osnovnog kapitla poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca. Takođe, na osnovu odluka Skupštine i odluka Nadzornog odbora Društva vršena su sticanja sopstvenih akcija na Beogradskoj berzi tokom 2018. 2019. 2020. i 2021. godine kao predostrožnost u cilju izbegavanja neposredne štete po društvo kroz bilo koji vid promene na kapitalu protivno principima valjane korporativne prakse i organizacione strukture kojima se nastoje zaštititi interesi akcionara i pozitivno poslovanje društva. *** Na redovnoj skupštini akcionara održanoj 03.07.2020. godini usvojena je Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca. Odluka je sprovedena u skladu sa pozitivnim propisima i poništeno je 22.243 komada sopstvenih akcija, registrovano u CRHOV-u dana 19.10.2020. godine. *** Podaci u Informatoru su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu. ***Finansijski izveštaji za 2022. godinu su dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanjeIzdavalac nema finansijskih instrumenata koji su rezervisani za buduća izdavanja.
Politika dividendiIzdavalac nema usvojenu politiku dividendi, ali poslednjih godina se redovno isplaćuje dividenda.
Podaci o korporativnom agentuBDD Momentum securities ad Novi Sad; Adresa: Futoška 1a 21000 Novi Sad; Tel/Fax: 021/67 28 700, e-mail: office@momentum.rs; www.momentum.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Mića Mićić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD