verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi21.04.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.04.2024.SIMBOL: JESV1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaMONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaPrvomajska  61A
Sevojno
Republika Srbija
Web adresawww.mppjedinstvo.co.rs
Datum osnivanja19.06.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 21483 od 19.08.2005. godine
Matični broj07188307
PIB - poreski identifikacioni broj102136136
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa ad Beograd160-7204-95
Unicredit Bank Srbija ad Beograd170-0030014277000-87
Raiffeisen banka ad Beograd265-3020310001262-49
OTP Banka Srboja ad Novi Sad325-9500600050827-53
Erste banka ad Novi Sad340-0000011015235-88
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd105-0000000004187-78
Komercijalna banka ad Beograd205-0000000422952-89
Šifra delatnosti04399
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali nepomenuti specifični građevinski radovi
Ime i prezime direktoraMića Mićić
Ime i prezime osobe za kontaktAna Pejčić
Telefon011/2370-145
Faks011/2379-552
e-mailofficebg@mppjedinstvo.co.rs; office@mppjedinstvo.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeMPP Jedinstvo ad Sevojno je matično društvo za 8 zavisnih društava sa kojima je u konsolidaciji.
Naziv korporativnog agentaBDD MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA6.630.0996.968.1579.395.336
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA2.450.8172.360.1092.409.300
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema642.342653.695627.242
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani1.197.5771.027.6641.027.664
Dugoročna potraživanja610.898678.750754.394
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA23.93124.47428.509
OBRTNA IMOVINA4.155.3514.583.5746.957.527
Zalihe1.514.7331.701.5552.034.810
Potraživanja po osnovu prodaje1.501.7761.469.0371.432.587
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja124.319134.446407.597
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani408.955464.779490.516
Gotovinski ekvivalent i gotovina316.052649.815169.736
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja289.516163.9422.422.281
VANBILANSNA AKTIVA4.438.9554.737.1006.211.661

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA6.630.0996.968.1579.395.336
KAPITAL2.597.5512.809.8272.754.934
Osnovni kapital537.144526.205467.218
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije20.48425.040183
Rezerve20.82520.82520.825
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.1145.4115.500
Nerasporedjeni dobitak2.061.1802.293.2482.272.574
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE154.821119.11937.741
Dugoročna rezervisanja15.22818.75020.177
Dugoročne obaveze139.593100.36917.564
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE3.877.7274.039.2116.602.661
Kratkoročne finansijske obaveze581.815752.806747.996
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2.321.2172.154.2802.945.108
Obaveze iz poslovanja879.9741.074.3111.491.321
Ostale kratkoročne obaveze48.45947.65852.164
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost027886
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine30.29883359.786
Pasivna vremenska razgraničenja15.9649.0451.306.200
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA4.438.9554.737.1006.211.661

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI4.186.7035.756.8547.780.067
Prihodi od prodaje roba165.22811.6364.803
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.007.2705.733.0127.757.902
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi14.20512.20617.362
POSLOVNI RASHODI3.911.8495.649.3487.366.205
Nabavna vrednsot prodate robe116.69033.0823.037
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe191630
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala1.271.3131.353.9651.665.587
Troškovi goriva i energije197.381209.283134.235
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi491.693574.088595.724
Troškovi proizvodnih usluga1.617.2123.263.0004.761.087
Troškovi amortizacije102.13290.73595.367
Troškovi dugoročnih rezervisanja5.0876.1293.870
Nematerijalni troškovi110.360119.082107.328
POSLOVNI DOBITAK274.854107.506413.862
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI209.684505.20237.273
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi148.374495.10832.246
Prihodi od kamata9.6421.2463.273
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule51.6688.8481.754
FINANSIJSKI RASHODI35.19739.36816.129
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata25.78433.72613.794
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9.4135.6422.335
DOBITAK IZ FINANSIRANJA174.487465.83421.144
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA67.22036.160103.656
OSTALI PRIHODI31.462182.51195.734
OSTALI RASHODI160.033365.67646.800
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA253.550354.015380.284
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA08.0710
NETO GUBITAK POSLOVANJA2.25900
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA251.291362.086380.284
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda24.69821.97259.189
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda1.3355424.036
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK227.928340.656325.131
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji111
Umanjena zarada po akciji000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA9.639.4828.353.0277.762.626
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.947.3851.912.3441.909.662
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema667.752586.110533.877
Biološka sredstva000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 1.279.6331.326.2341.375.785
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)456.898456.898456.898
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji822.735869.336918.887
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja000
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA28.17826.42627.341
OBRTNA IMOVINA7.663.9196.414.2575.825.623
Zalihe1.761.2212.272.5031.707.871
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja000
Potraživanja po osnovu prodaje2.481.650961.6781.583.825
Ostala kratkoročna potraživanja878.489458.541382.492
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI377.754791.860415.650
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica43.64662.27968.498
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji323.538695.940346.432
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli10.57033.641720
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti185.819769.123254.874
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja1.978.9861.160.5521.480.911
VANBILANSNA AKTIVA7.326.6938.389.2228.304.213

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA PASIVA9.639.4828.353.0277.762.626
KAPITAL2.741.6702.706.4832.849.254
Osnovni kapital382.695382.695349.054
Upisani a neuplaćeni kapital000
Emisiona premija49.89900
Rezerve20.82520.82520.825
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata001.075
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.4134.1870
Nerasporedjeni dobitak2.293.6642.307.1502.478.300
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 36.869136.382112.395
Dugoročna rezervisanja24.93125.18628.538
Dugoročne obaveze11.938111.19683.857
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE6.860.9435.510.1624.800.977
Kratkoročna rezervisanja000
Kratkoročne finansijske obaveze385.143443.870343.567
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2.609.4863.188.0161.962.227
Obaveze iz poslovanja2.876.3991.335.4991.815.416
Ostale kratkoročne obaveze114.21251.174106.727
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja875.703491.603573.040
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA7.326.6938.389.2228.304.213

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
POSLOVNI PRIHODI10.183.4386.806.87510.342.455
Prihodi od prodaje roba54.49039.00615.260
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga9.905.3566.441.9979.974.030
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe68.36253.96351.753
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda140.008251.468284.095
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Ostali poslovni prihodi13.25018.16115.195
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)1.9722.2802.122
POSLOVNI RASHODI9.876.3386.604.35110.081.021
Nabavna vrednsot prodate robe21.28416.8969.784
Troškovi materijala, goriva i energije1.711.4381.489.2062.076.462
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi613.701598.530670.523
Troškovi amortizacije90.53591.01785.790
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
Troškovi proizvodnih usluga7.289.9994.266.9037.110.504
Troškovi rezervisanja7.9723.4826.544
Nematerijalni troškovi141.409138.317121.414
POSLOVNI DOBITAK307.100202.524261.434
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI121.27248.69068.872
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 53.35831.82132.148
Prihodi od kamata7.70313.55635.952
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule60.2113.313772
Ostali finansijski prihodi000
FINANSIJSKI RASHODI6.65923.24029.123
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 000
Rashodi kamata5.07416.89826.280
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.5856.3422.843
Ostali finansijski rashodi000
DOBITAK IZ FINANSIRANJA114.61325.45039.749
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA5.69810.5208.000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA16.5495.1317.648
OSTALI PRIHODI62.70790.74749.370
OSTALI RASHODI61.98355.84238.518
UKUPNI PRIHODI10.373.1156.956.83210.468.697
UKUPNI RASHODI9.961.5296.688.56410.156.310
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA411.586268.268312.387
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA411.586268.268312.387
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda56.25727.84243.701
Odloženi poreski rashodi perioda3311.7520
Odloženi poreski prihodi perioda00915
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK354.998238.674269.601
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji001
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaSevojno0096600
Hala ISevojno03.331000
Hala IISevojno03.599000
Hala IIISevojno2.2530000
Aneks hale II i IIISevojno0046800
KotlarnicaSevojno6100000
MagacinSevojno0423000
PortirnicaSevojno000220
Skladište bocaSevojno0137000
PerionicaSevojno0002690
ArhivaSevojno-270---
Mehaničarska radionicaSevojno-207---

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Kuća 1/26Šekspirova, Beogradkancelarije114-
Poslovni prostorBeogradposlovni prostor1.112-
Industrijska halaBeogradposlovni prostor1.030-
StanoviBeograd i Užice1.157-
Kuće za odmor radnikaZlatiborodmor radnika204-
Upravna zgradaUžicekancelarije2.239-
HalaUžiceproizvodnja7.454-
PortirnicaUžicekancelarija14-
PredionicaUžice7.038-
Trafo stanicaUžiceproizvodnja43-
Proizvodne haleUžiceproizvodnja6.904-
Kuća za smeštaj radnikaUžice72-
Poslovno - stambeni objektiSevojno440-
ApartmaniZlatibor106-

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sevojnoneplodno zemljište3,48
Užicegrađevinska parcela3,47
Zlatiborneplodno zemljište0,12

15. Realni tereti na imovini

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija232.703
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo naostatak likvidacione odnosno stečajne mase i sva druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva
ISIN brojRSJESVE87017
Nominalna vrednost hartije1.500
Knjigovodstvena vrednost akcije12.244,17
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija je dobijena tako što je kapital, iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2023. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca: RSD 2.849.254.000,00 / 232.703 = RSD 12.244,17
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniIzdavalac nije izdavao hartije od vrednosti u tekućoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaIzdavalac nije poslovao sa gubitkom u prethodnoj poslovnoj godini.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluAutokuća Raketa ad Sevojno - 69,81%, Jedinstvo Metalogradnja ad Sevojno - 52,83%, Užice gas ad Užice - 70,00%, Zlatibor gas dood Zlatibor - 100,00%, Eurotex doo Beograd - 100,00%, MPP Jedinstvo doo Podgorica - 100,00%, Metaling Eko doo Smederevo - 100%, Jedinstvo Livnica doo Požega - 100%,
Naziv ovlašćenog revizoraUHY REVIZIJA d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje: Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva Montažno-proizvodnog preduzeća "Jedinstvo" za izradu i montažu termo i hidro instalacija i postrojenja a.d. Sevojno (u daljem tekstu: Privredno društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2023. godine, bilans supeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. Po našem mišljenu, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku Osnova za kvalifikovano mišljenje, priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Privrednog društva na dan 31. decembra 2023. godine i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu koja se završila na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ostalim računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U toku 2018. godine Društvo je sprovelo Odluku o smanjenju osnovnog kapitla poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca. Takođe, na osnovu odluka Skupštine i odluka Nadzornog odbora Društva vršena su sticanja sopstvenih akcija na Beogradskoj berzi tokom 2018. 2019. 2020. i 2021. godine kao predostrožnost u cilju izbegavanja neposredne štete po društvo kroz bilo koji vid promene na kapitalu protivno principima valjane korporativne prakse i organizacione strukture kojima se nastoje zaštititi interesi akcionara i pozitivno poslovanje društva. *** Na redovnoj skupštini akcionara održanoj 03.07.2020. godini usvojena je Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca. Odluka je sprovedena u skladu sa pozitivnim propisima i poništeno je 22.243 komada sopstvenih akcija, registrovano u CRHOV-u dana 19.10.2020. godine. *** Na redovnoj skupštini akcionara održanoj 27.06.2023. godini usvojena je Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca. Odluka je sprovedena u skladu sa pozitivnim propisima i poništeno je 22.427 komada sopstvenih akcija, registrovano u CRHOV-u dana 13.10.2023. godine. *** Podaci u Informatoru su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu i biće usvojeni na redovnoj sednici Skupštine akcionara.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanjeIzdavalac nema finansijskih instrumenata koji su rezervisani za buduća izdavanja.
Politika dividendiIzdavalac nema usvojenu politiku dividendi, ali poslednjih godina se redovno isplaćuje dividenda.
Podaci o korporativnom agentuBDD Momentum securities ad Novi Sad; Adresa: Futoška 1a 21000 Novi Sad; Tel/Fax: 021/67 28 700, e-mail: office@momentum.rs; www.momentum.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Mića Mićić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD