verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi24.06.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora05.04.2023.SIMBOL: MTLC1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaMETALAC AKCIONARSKO DRUŠTVO GORNJI MILANOVAC
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaKneza Aleksandra  212
Gornji Milanovac
Srbija
Web adresawww.metalac.com
Datum osnivanja04.04.1959.
Broj rešenja upisa u sudski registarUpisan u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod brojem BD.5372/2005 od 04.05.2005. godine
Matični broj07177984
PIB - poreski identifikacioni broj100887751
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Halk banka a.d.155-702-38
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd170-300709586-65
Banca Intesa A.D.- Beograd160-990-16
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost holding kompanija
Ime i prezime direktoraRadmila Trifunović,Generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktBiljana Cvetić,Izvršni direktor
Telefon032/727-350
Faks032/725-211
e-mailmetalac@metalac.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA3.396.9433.241.3323.270.1273.166.9253.319.731
Stalna imovina2.700.1952.488.4992.539.5222.565.8732.466.177
- Neuplaćeni upisani kapital00000
- Goodwill00000
- Nematerijalna ulaganja2.2241.4456.17111.02228.868
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.380.2061.307.7681.296.4461.457.7751.409.664
- Nekretnine postrojenja i oprema761.470714.823734.744634.911625.706
- Investicione nekretnine618.736592.945561.702822.864783.958
- Biološka sredstva00000
- Dugoročni finansijski plasmani1.317.7651.179.2861.236.9051.097.0761.027.645
- Učešća u kapitalu577.522639.349641.842621.379672.685
- Ostali dugoročni finansijski plasmani740.243539.937595.063475.697354.960
Obrtna imovina696.748752.833730.605601.052853.554
- Zalihe3.1114.8514.4195.1163.023
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina693.637747.982726.186595.936850.531
- Potraživanja404.511261.525450.502370.192628.975
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak007.93912.40416.888
- Kratkoročni finansijski plasmani279.061471.878258.756197.652141.098
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina6.96610.2304.36310.18857.734
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja3.0994.3494.6265.5005.836
- Odlozena poreska sredstva00000
Poslovna imovina3.396.9433.241.3323.270.1273.166.9253.319.731
Gubitak iznad visine kapitala00000
Vanbilansna aktiva23.87025.90949.78335.2737.575

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA3.396.9433.241.3323.270.1273.166.9253.319.731
Kapital2.438.7912.527.1192.715.6532.800.1313.029.525
- Osnovni kapital441.899441.899441.899441.899441.899
- Neuplaćeni upisani kapital00000
- Rezerve94.46794.46794.46794.467189.467
- Revalorizacione rezerve00000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti31.69717.4231.369019.751
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00000
- Neraspoređen dobitak1.870.7281.973.3302.177.9182.263.7652.378.408
- Gubitak00000
- Otkupljene sopstvene akcije00000
Dugoročna rezervisanja i obaveze920.282682.265526.868330.483259.134
- Dugoročna rezervisanja42.38147.60651.54857.89957.508
- Dugoročne obaveze595.628353.07097.8824.0610
- Dugoročni krediti595.628353.07097.8824.0610
- Ostale dugoročne obaveze00000
- Kratkoročne obaveze282.273281.589377.438268.523201.626
- Kratkoročne finansijske obaveze229.297183.535217.181102.31224.094
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00000
- Obaveze iz poslovanja23.03038.57338.09452.58547.550
- Ostale kratkoročne obaveze22.38249.305114.385106.373123.595
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 6.6658.5247.7787.2536.387
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak8991.652000
Odložene poreske obaveze37.87031.94827.60636.31131.072
Vanbilansna pasiva23.87025.90949.78335.2737.575

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI578.003623.638650.884705.585747.428
- Prihodi od prodaje310.397331.044346.774371.316411.372
- Prihodi do aktiviranja učinaka1.6781.816000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00000
- Ostali poslovni prihodi265.928290.778304.110334.269336.056
POSLOVNI RASHODI505.480560.750596.131650.909707.481
- Nabavna vrednost prodate robe6.1093.7535.0256.4718.184
- Troškovi materijala148.772172.737204.720223.400240.798
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi118.207136.539158.944186.042220.078
- Troškovi amortizacije i rezervisanja119.639127.231112.285113.659108.295
- Ostali poslovni rashodi112.753120.490115.157121.337130.126
POSLOVNI DOBITAK72.52362.88854.75354.67639.947
POSLOVNI GUBITAK00000
Finansijski prihodi286.156319.457375.653330.431397.716
Finansijski rashodi108.69994.24315.08937.5694.277
Ostali prihodi1.4615.2204.7902.2934.231
Ostali rashodi7.9957.46717.46642.67840.414
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA243.446285.855402.641307.153397.203
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA243.446285.855402.641307.153397.203
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
Porez na dobitak00000
Poreski rashod perioda7.8778.87419500
Odloženi poreski rashod perioda0008.7050
Odloženi poreski prihodi perioda6.2775.9214.34205.239
Isplaćena licna primanja poslodavcu00000
NETO DOBITAK241.846282.902406.788298.448402.442
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00000
ZARADA PO AKCIJI-----
Osnovna zarada237,10000
Umanjena zarada po akciji00000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA3.492.4193.500.0943.540.6303.848.5603.625.3093.867.346
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000000
STALNA IMOVINA2.574.9012.856.2852.882.7442.950.3532.902.6752.875.976
Nematerijalna imovina29.85525.97721.49218.68020.04923.280
Nekretnine , postrojenja i oprema1.405.8341.420.6691.446.7101.557.3941.499.2401.437.674
Biološka sredstva000000
Dugoročni finansijki plasmani1.139.2121.409.6391.414.5421.374.2791.383.3861.415.022
Dugoročna potraživanja000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000000
OBRTNA IMOVINA917.518643.809657.886898.207722.634991.370
Zalihe7.5949.59318.641216.896273.644226.372
Potraživanja po osnovu prodaje661.393605.442615.128571.430429.745462.930
Potraživanja iz specifičnih poslova000000
Druga potraživanja22.39616.02215.50213.0137.088220.905
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni finansijki plasmani211.00000000
Gotovinski ekvivalent i gotovina6.9012.4701.96188.6173.29355.265
Porez na dodatu vrednost4.4995.1983.3764.4764.7694.910
Aktivna vremenska razgraničenja3.7355.0843.2783.7754.09520.988
VANBILANSNA AKTIVA7.1306.2085.2695.4965.5775.085

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA3.492.4193.500.0943.540.6303.848.5603.625.3093.867.346
KAPITAL3.066.6273.084.0753.203.5623.237.5723.360.9553.427.848
Osnovni kapital441.8992.481.8992.481.8992.481.8992.481.8992.481.899
Upisani a neuplaćeni kapital000000
Otkupljene sopstevne akcije6.10884.75684.756126.156126.156126.156
Rezerve189.472173.522173.522144.209144.209144.209
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.93917.6282.9113.18014.31813.074
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4.7904.7905.1496.4236.4237.734
Nerasporedjeni dobitak2.440.215500.572635.135740.863853.108922.556
Učešće bez prava kontrole000000
Gubitak000000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE95.29589.58294.95889.12692.048113.321
Dugoročna rezervisanja83.13589.58294.95889.12692.04899.341
Dugoročne obaveze12.160000013.980
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE26.60022.49020.82717.64118.1229.671
KRATKOROČNE OBAVEZE303.897303.947221.283504.221154.184316.506
Kratkoročne finansijske obaveze76.01642.8060000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije92390240203.2658.68314.791
Obaveze iz poslovanja73.018109.84065.509170.69864.37162.847
Ostale kratkoročne obaveze148.922150.331149.653114.23273.702227.544
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5.84405.88116.0266.4048.826
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine52590001.542
Pasivna vremenska razgraničenja0321001.024956
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA7.1306.2085.2695.4965.5775.085

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI828.439888.317912.838940.0861.226.957943.201
Prihodi od prodaje roba11.85915.0569.8549.231280.38665.439
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga431.635450.738463.426506.192495.904438.491
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.3.2583.9983.9404.2823.36723.639
Drugi poslovni prihodi381.687418.525435.618420.381447.300415.632
POSLOVNI RASHODI775.025830.960887.680898.6321.157.914869.812
Nabavna vrednsot prodate robe9.97112.9437.8677.075196.00750.123
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Troškovi materijala19.59618.47622.05521.91120.85215.766
Troškovi goriva i energije260.351289.562306.219315.066323.553265.927
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi255.921273.094294.711286.765290.018254.372
Troškovi proizvodnih usluga94.92695.904101.672109.603152.436107.258
Troškovi amortizacije72.22578.73589.05496.044100.713105.414
Troškovi dugoročnih rezervisanja8.83812.74716.6376.2087.63119.182
Nematerijalni troškovi53.19749.49949.46555.96066.70451.770
POSLOVNI DOBITAK53.41457.35725.15841.45469.04373.389
POSLOVNI GUBITAK000000
FINANSIJSKI PRIHODI251.123246.041296.733276.552263.388220.648
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi250.920245.864295.503276.442263.290220.627
Prihodi od kamata70211114
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1331751.229109977
FINANSIJSKI RASHODI5.8073.4341.855212243981
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi36911646574126712
Rashodi kamata4.6811.94024131612
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule7571.3781.149135101257
DOBITAK IZ FINANSIRANJA245.316242.607294.878276.340263.145219.667
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA788601.3100528561
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA01.77109154018.225
OSTALI PRIHODI8217.58821.2246.3342.14124.831
OSTALI RASHODI45.40447.50951.30352.48450.21355.369
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA254.935258.332291.267270.729284.243254.854
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA254.935258.332291.267270.729284.243254.854
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000000
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Poreski rashod perioda03.9858172.3227.0528.238
Odloženi poreski rashodi perioda5080004820
Odloženi poreski prihodi perioda04.1101.6633.18708.451
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000000
NETO DOBITAK254.427258.457292.113271.594276.709255.067
NETO GUBITAK000000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Zarada po akciji - - - - - -
Osnovna zarada po akciji249127143133136125
Umanjena zarada po akciji00143000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA3.993.5024.064.4373.947.824
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA3.002.1323.061.6683.329.473
Nematerijalna imovina23.28024.21732.385
Nekretnine , postrojenja i oprema1.437.6741.451.0721.744.508
Biološka sredstva000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 1.541.1781.586.3791.552.580
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)1.414.9151.420.9491.414.313
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji039.1899.981
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli126.156126.156128.201
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja1078585
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA991.3701.002.769618.351
Zalihe14.28719.71816.478
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja212.08598.78759.115
Potraživanja po osnovu prodaje462.930529.986236.225
Ostala kratkoročna potraživanja225.815282.280225.868
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI049.98648.966
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica049.98648.966
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti55.2652.2521.446
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja20.98819.76030.253
VANBILANSNA AKTIVA5.0857.22530.538

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA PASIVA3.993.5024.064.4373.947.824
KAPITAL3.554.0043.613.1963.667.417
Osnovni kapital2.481.8992.481.8992.481.899
Upisani a neuplaćeni kapital000
Emisiona premija000
Rezerve144.209144.209143.550
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.3401.0270
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata006.100
Nerasporedjeni dobitak922.556986.0611.048.068
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 113.321107.680128.258
Dugoročna rezervisanja99.341104.764127.009
Dugoročne obaveze13.9802.9161.249
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE9.6719.6116.339
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE316.506333.950145.810
Kratkoročna rezervisanja10.00020.0000
Kratkoročne finansijske obaveze0602606
Primljeni avansi, depoziti i kaucije14.79141.047432
Obaveze iz poslovanja62.84752.64184.644
Ostale kratkoročne obaveze227.912219.10859.693
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja956552435
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA5.0857.22530.538

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
POSLOVNI PRIHODI943.2011.108.8391.150.312
Prihodi od prodaje roba65.439164.19366.458
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga438.491495.916629.348
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Ostali poslovni prihodi439.271448.730454.506
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
POSLOVNI RASHODI869.812976.2541.117.093
Nabavna vrednsot prodate robe50.123119.01946.593
Troškovi materijala, goriva i energije281.693302.786335.553
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi254.372274.547385.673
Troškovi amortizacije105.414108.46295.537
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
Troškovi proizvodnih usluga107.25894.325149.653
Troškovi rezervisanja19.18221.09932.863
Nematerijalni troškovi51.77056.01671.221
POSLOVNI DOBITAK73.389132.58533.219
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI220.648192.330246.868
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 220.627192.229246.481
Prihodi od kamata1401
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule72223
Ostali finansijski prihodi079363
FINANSIJSKI RASHODI9819121.012
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 34270
Rashodi kamata121030
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule25719566
Ostali finansijski rashodi709665846
DOBITAK IZ FINANSIRANJA219.667191.418245.856
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA5611.62220.616
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA8.2257732.357
OSTALI PRIHODI24.8316.1727.828
OSTALI RASHODI55.36964.80050.521
UKUPNI PRIHODI1.189.2411.308.9631.425.624
UKUPNI RASHODI934.3871.042.7391.170.983
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA254.854266.224254.641
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA254.854266.224254.641
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda8.23812.0121.442
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda8.451603.272
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK255.067254.272256.471
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji125125126
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Nema-----

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorNovi Sad, Trifkovićev trg 24 etaže -poslovni prostor8780
Poslovni prostorNovi Beograd, Bul. Arsenija Čarnojevića 52/APoslovni prostor1202
Poslovni prostorČačak2 etaže-prodajni objekat2637
Poslovni prostorGornji MilanovacPoslovni prostor700
Poslovni centar MetalacGornji MilanovacPoslovna zgrada3.775178
Hala mehaničke obrade limaGornji MilanovacMehanička obrada lima2.77288
Hala za proizvodnju inox posuđaGornji MilanovacProizvodnja inox posuđa2.03233
Hala za prooizvodnju inox sudoperaGornji MilanovacProizv. Inx sudopera1.30153
Hala za proizv. kartonske ambalažeGornji MilanovacProizv. Kartonske ambalaže1.29843
Magacin sirovinaGornji MilanovacSkadištenje sirovina2.38510
Hala za izradu bojlera, sa magacinomGornji MilanovacProizvodnja i skladištenje bojlera4.34597
Poslovna zgradaGornji Milanovac, Kragujevačka 17Kancelarijski prostor1.9820
Proizvodne haleGornji Milanovac, Kragujevačka 17Proizvodnja7.5680
MagaciniGornji Milanovac, Kragujevačka 17Magacini i Skladišni prostor9.72727

13. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Nema--

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Građevinsko zemljišteFabrički krug12,5

15. Realni tereti na imovini

Društvo nema realni teret na imovini

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija2.040.000
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNE AKCIJE
Prava iz akcija1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSMETAE71629
Nominalna vrednost hartije1.200
Obračunska vrednost akcije1.797,75
Datum isplate dividende13.07.2022.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period72,25
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija1. Obračunska vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2022. godine. 2. Obračunska vrednost akcije utvrđena je tako što je ukupan kapital izdavaoca na dan 31.12.2022. godine, podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniDruštvo nije emitovalo akcije u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSve akcije su slobodne za trgovanje.
Način pokrića gubitkaDruštvo nije poslovalo sa gubitkom.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu100% učešća u kapitalu Metalac posuđe doo, Metalac inko doo, Metalac print doo, Metalac bojler doo, Metalac FAD doo, Metalac market doo, Metalac trade doo, Metalac Digital doo i Metalac FTO doo (svi sa sedištem u Gornjem Milanovcu), Metalac market Podgorica doo, Metalac Home Market doo Zagreb i Metrot doo Moskva; 82,36% učešća u kapitalu Metalac Home market a.d. Novi Sad; 64,55% učešća u kapitalu Metalac Proleter a.d. Gornji Milanovac; 100% učešća u kapitalu Metpor d.o.o. Beograd; 100% učešća u kapitalu Metalac Ukrajina
Naziv ovlašćenog revizoraPrivredno društvo za reviziju Ernst & Young d.o.o. Beograd, Antifašističke borbe 13a
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu koji su predati Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiDan dividende je istovetan danu sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu redovne sednice skupštine, tako da dividenda pripada akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara društva koju izdaje Centralni registar, depo i kliring hatija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja navedene sednice.
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd; Tel: 011/3083-100. 3087-862 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs. www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Radmila Trifunović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Radmila Trifunović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Radmila Trifunović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd