verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.nis.rs

Datum podnošenja Informatora berzi13.08.2010.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora25.08.2023.SIMBOL: NIIS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaDruštvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaNarodnog fronta  12
Novi Sad
Republika Srbija
Web adresawww.nis.rs
Datum osnivanja01.10.2005.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 92142
Matični broj20084693
PIB - poreski identifikacioni broj104052135
Tekući računi i banke kod kojih se vode
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad325-9500600038722-90
Erste bank a.d. Novi Sad340-24059-18
Banca Intesa a.d. Beograd160-92713-36
Eurobank Direktna a.d. Beograd250-2060001015030-16
UniCredit bank a.d. Beograd170-300720441-92
NLB Komercijalna banka a.d. Beograd205-214907-29
API Bank a.d. Beograd375-151-36
Raiffeisen banka a.d. Beograd265-2010310000520-50
Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd200-3137180101033-47
HALKBANK a.d. Beograd155-74987-89
Mirabank a.d. Beograd380-533-23
ALTA banka a.d. Beograd190-33200-06
AIK banka a.d. Beograd105-11427-86
Šifra delatnosti00610
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOsnovna delatnost - Eksploatacija sirove nafte; NIS Grupa je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike i petrohemije. U postrojenjima NIS-a proizvode se motorna goriva Evro-5 standarda, avio gorivo, tečni naftni gas, sirovine za petrohemijsku industriju, ulje za loženje, bitumeni i ostali naftni derivati, kao i ulja i maziva. Segment Prometa obuhvata spoljnu i unutrašnju trgovinu, maloprodaju naftnih derivata i pratećeg asortimana, kao i veleprodaju naftnih derivata. Kao posebne poslovne pravce NIS razvija snabdevanje avio-gorivom, snabdevanje plovnih objekata gorivom, promet maziva i bitumena. NIS Grupa se takođe bavi proizvodnjom električne i toplotne energije iz konvencionalnih i obnovljivih izvora energije, kao i trgovinom gasom i električnom energijom. Prateće delatnosti NIS-a obuhvataju proizvodnju pijaće vode „Jazak“ i ugostiteljske poslove koji se realizuju preko zavisnog društva NIS PETROL a.d. Beograd.
Ime i prezime direktoraKiril Tjurdenjev
Ime i prezime osobe za kontaktMarija Đošović
Telefon011/205 84 40
Faks021/481 20 31
e-mailmarija.djosovic@nis.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeNIS je matično/kontrolno društvo ili ima učešće preko 10% u društvima koja su navedena u tački 14. U odnosu na JAD „Gazprom“ (Ruska Federacija): NIS ulazi u Gazprom Grupu po osnovu prema kom pravna lica (koja ulaze u istu grupu lica) na osnovu svog zajedničkog učešća u tom privrednom društvu poseduju više od pedeset odsto ukupnog broja glasova, koji proizilaze iz akcija sa pravom glasa u osnovnom kapitalu tog privrednog društva (JAD „Gazprom“ - 6,15% osnovnog kapitala NIS-a, JAD „Gazprom Neft“ - 50% osnovnog kapitala NIS-a).
Naziv korporativnog agentaOTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA419.807.416391.709.690
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00
STALNA IMOVINA320.839.098321.970.723
Nematerijalna imovina17.158.82316.678.505
Nekretnine , postrojenja i oprema264.872.407266.141.584
Biološka sredstva00
Dugoročni finansijki plasmani38.573.68439.065.482
Dugoročna potraživanja234.18485.152
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA962.1952.565.957
OBRTNA IMOVINA98.006.12367.173.010
Zalihe44.495.98624.123.563
Potraživanja po osnovu prodaje28.372.06322.531.568
Potraživanja iz specifičnih poslova266.456255.870
Druga potraživanja1.934.0272.456.611
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00
Kratkoročni finansijki plasmani5.433.7225.342.977
Gotovinski ekvivalent i gotovina13.501.8277.949.785
Porez na dodatu vrednost00
Aktivna vremenska razgraničenja4.002.0424.512.636
VANBILANSNA AKTIVA114.298.524117.990.463

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA419.807.416391.709.690
KAPITAL260.463.602250.108.611
Osnovni kapital81.530.20081.530.200
Upisani a neuplaćeni kapital00
Otkupljene sopstevne akcije00
Rezerve00
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme152.143152.143
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata117.17496.435
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata58.18358.478
Nerasporedjeni dobitak178.722.268174.296.809
Učešće bez prava kontrole00
Gubitak05.908.498
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE94.487.67583.208.132
Dugoročna rezervisanja11.251.61310.132.664
Dugoročne obaveze83.236.06273.075.468
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00
KRATKOROČNE OBAVEZE64.856.13958.392.947
Kratkoročne finansijske obaveze7.519.94013.663.179
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2.040.0244.051.170
Obaveze iz poslovanja36.720.95620.653.938
Ostale kratkoročne obaveze7.589.1088.258.498
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost935.9841.952.868
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine6.979.5736.373.259
Pasivna vremenska razgraničenja3.070.5543.440.035
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00
VANBILANSNA PASIVA114.298.524117.990.463

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI245.288.826169.802.824
Prihodi od prodaje roba29.317.1718.668.186
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga215.587.750160.806.365
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00
Drugi poslovni prihodi383.905328.273
POSLOVNI RASHODI222.587.880176.878.956
Nabavna vrednsot prodate robe25.965.4737.417.948
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe2.343.2861.511.825
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga3.470.5672.973.687
Troškovi materijala130.509.980103.099.166
Troškovi goriva i energije3.139.8223.636.226
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi15.593.06517.074.338
Troškovi proizvodnih usluga15.108.73413.295.670
Troškovi amortizacije19.005.88420.866.040
Troškovi dugoročnih rezervisanja604.750210.016
Nematerijalni troškovi11.532.8919.817.690
POSLOVNI DOBITAK22.700.9460
POSLOVNI GUBITAK07.076.132
FINANSIJSKI PRIHODI3.083.2923.243.326
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi1.774.0641.690.272
Prihodi od kamata478.114292.710
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule831.1141.260.344
FINANSIJSKI RASHODI3.527.4584.122.889
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1.636.9261.496.760
Rashodi kamata1.446.6021.491.628
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule443.9301.134.501
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00
GUBITAK IZ FINANSIRANJA444.166879.563
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA293.218251.975
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA224.925156.111
OSTALI PRIHODI1.141.0582.075.870
OSTALI RASHODI1.452.1241.839.475
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA22.014.0070
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA07.623.436
NETO DOBITAK POSLOVANJA00
NETO GUBITAK POSLOVANJA00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA22.014.0070
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA07.623.436
POREZ NA DOBITAK - -
Poreski rashod perioda2.870.963-111.229
Odloženi poreski rashodi perioda1.442.9790
Odloženi poreski prihodi perioda01.603.709
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00
NETO DOBITAK17.700.0650
NETO GUBITAK05.908.498
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku17.700.0650
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Zarada po akciji - -
Osnovna zarada po akciji0,11-0,04
Umanjena zarada po akciji00


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA391.709.690419.340.174522.968.976
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA321.970.723322.464.878321.293.674
Nematerijalna imovina16.678.50516.256.35815.715.351
Nekretnine , postrojenja i oprema266.141.584262.655.361260.732.530
Biološka sredstva000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 39.150.63443.553.15944.845.793
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)13.520.94313.517.52713.517.853
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća1.038.8001.038.8001.038.800
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji79.69701.868.080
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu22.831.55127.188.59926.772.569
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji9.5159.5159.367
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja1.670.1281.798.7181.639.124
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA2.565.9572.564.8172.971.445
OBRTNA IMOVINA67.173.01094.310.479198.703.857
Zalihe24.080.93233.475.27154.744.384
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja42.63147.49327.318
Potraživanja po osnovu prodaje22.531.56830.962.13042.732.319
Ostala kratkoročna potraživanja2.712.4811.796.2452.590.493
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI5.342.9771.954.5266.473.739
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica167.941148.298201.993
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji1.806.8161.806.22875.226
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu3.368.2200192.821
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 006.003.699
Gotovina i gotovinski ekvivalenti7.949.78520.336.90183.083.255
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja4.512.6365.737.9139.052.349
VANBILANSNA AKTIVA117.990.463120.411.350127.991.900

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA PASIVA391.709.690419.340.174522.968.976
KAPITAL250.108.611272.247.874359.816.117
Osnovni kapital81.530.20081.530.20081.530.200
Upisani a neuplaćeni kapital000
Emisiona premija000
Rezerve000
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata248.578256.504154.012
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata58.47858.15162.225
Nerasporedjeni dobitak174.296.809190.519.321278.194.130
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak5.908.49800
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 83.208.13284.315.28675.724.966
Dugoročna rezervisanja10.132.66412.029.89011.150.060
Dugoročne obaveze73.075.46872.285.39664.574.906
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE58.392.94762.777.01487.427.893
Kratkoročna rezervisanja2.349.2961.575.2451.899.914
Kratkoročne finansijske obaveze13.663.1799.567.49511.654.705
Primljeni avansi, depoziti i kaucije4.051.1703.014.22511.298.696
Obaveze iz poslovanja20.653.93825.792.73925.456.060
Ostale kratkoročne obaveze14.235.32919.401.28033.575.224
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja3.440.0353.426.0303.543.294
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA117.990.463120.411.350127.991.900

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
POSLOVNI PRIHODI168.429.822281.048.041499.132.440
Prihodi od prodaje roba8.668.18621.753.00638.615.427
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga160.806.365252.871.221447.922.186
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe1.511.8251.622.0711.793.652
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda04.174.66410.203.697
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda2.973.68700
Ostali poslovni prihodi328.273367.487407.556
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)88.860259.592189.922
POSLOVNI RASHODI176.226.996252.422.316387.362.877
Nabavna vrednsot prodate robe7.417.94818.768.16235.828.930
Troškovi materijala, goriva i energije106.735.392165.947.034279.608.303
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi17.811.51317.279.38718.902.369
Troškovi amortizacije20.866.04022.685.58923.122.898
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)809.902819.860207.208
Troškovi proizvodnih usluga13.295.67015.180.04517.070.182
Troškovi rezervisanja210.016824.266597.595
Nematerijalni troškovi9.080.51510.917.97312.025.392
POSLOVNI DOBITAK028.625.725111.769.563
POSLOVNI GUBITAK7.797.17400
FINANSIJSKI PRIHODI3.243.3262.581.7775.432.711
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 1.685.8561.829.7122.806.138
Prihodi od kamata292.710216.8332.055.522
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1.260.344488.922531.965
Ostali finansijski prihodi4.41646.31039.086
FINANSIJSKI RASHODI4.122.8893.951.3736.797.866
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 1.469.6261.871.9883.661.266
Rashodi kamata1.491.6281.581.0711.665.039
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.134.501490.6401.404.121
Ostali finansijski rashodi27.1347.67467.440
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA879.5631.369.5961.365.155
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA251.975332.221697.015
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA156.111365.976465.281
OSTALI PRIHODI1.987.0101.011.0751.243.447
OSTALI RASHODI1.029.573945.2851.132.715
UKUPNI PRIHODI173.912.133284.973.114506.505.613
UKUPNI RASHODI181.535.569257.684.950395.758.739
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA027.288.164110.746.874
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA7.623.43600
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA027.288.164110.746.874
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA7.623.43600
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda-111.2294.155.33717.696.181
Odloženi poreski rashodi perioda0671.385221.765
Odloženi poreski prihodi perioda1.603.709670.303628.003
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK023.131.74593.456.931
NETO GUBITAK5.908.49800
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Rafinerija nafte Pančevo ** Napomena 1. kod tačke 14Pančevo, Spoljnostarčevačka 199220.5681250257.6030
Rafinerija nafte Novi Sad ** Napomena 1. kod tačke 14Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 495.9522.734042.3830
Pogon za pripremu i transport nafte i gasa u ElemiruElemir, Proleterska bb91926801.691306
Pogon za proizvodnju pijaće vode „Jazak“Jazak2.2820033336

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
00***NAPOMENA 2. kod tačke 17.00
Benzinske stanice – ukupno 459 objektaNa teritoriji RS – 434; Van teritorije RS - 25Pravo svojine - 351; Pravo korišćenja – 12; Pravo državine – 33; Pravo zakupa - 8; Pravo trećih lica – 21; Nije uknjiženo pravo - 3400
Skladišta, stovarišta i magacini – 38 objektaNa teritoriji RS – 32; Van teritorije RS - 6Pravo svojine - 23; Pravo korišćenja – 3; Pravo državine – 4; Pravo zakupa - 1; Pravo trećih lica – 4; Nije uknjiženo pravo - 300
Zgrade i poslovni prostor – 531 objektaNa teritoriji RS – 524; Van teritorije RS - 7Pravo svojine – 459; Pravo korišćenja – 14; Pravo državine – 28; Pravo trećih lica – 15; Nije uknjiženo pravo - 1500
Objekti enegetike – 235 objektaNa teritoriji RS – 235Pravo svojine - 208; Pravo korišćenja - 6; Pravo državine – 9 Pravo trećih lica - 2; Nije uknjiženo pravo - 1000
Ostali objekti - 916 objekataNa teritoriji RS – 916Pravo svojine - 762; Pravo korišćenja – 19; Pravo državine - 103; Pravo trećih lica - 2; Nije uknjiženo pravo - 3000
UKUPNO – 2.179 (sa fabrikama iz tačke11.)Na teritoriji RS – 2.141; Van teritorije RS - 38Pravo svojine – 1.803; Pravo korišćenja – 54; Pravo državine – 177; Pravo zakupa - 9; Pravo trećih lica – 44; Nije uknjiženo pravo - 922.111.3475.274
Rezervoari - 464 rezervoaraNa teritoriji RS - 464Pravo svojine - 420; Pravo korišćenja - 7; Pravo državine – 11; Pravo trećih lica – 6; Nije uknjiženo pravo - 2000
Putevi - 236 putevaNa teritoriji RS - 236Pravo svojine - 119; Pravo korišćenja – 11; Pravo državine – 9; Pravo trećih lica - 5; Nije uknjiženo pravo - 9200
Vodovi - 3.549 vodovaNa teritoriji RS - 3.549Pravo svojine - 1.700; Pravo državine - 117; Nije uknjiženo pravo - 1.73200
Bušotine - 2.298 bušotinaNa teritoriji RS - 2.298Pravo svojine - 1.401; Pravo državine - 150; Nije uknjiženo pravo - 74700

13. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
****Napomena 3. kod tačke 17000
Ogranak NIS a.d. Novi SadBalkanabat, Turkmenistan00
Predstavništvo NIS a.d. Novi SadSankt Peterburg, Ruska Federacija149,54
Predstavništvo NIS a.d. Novi SadLuanda, Angola100
Ogranak B.S. SavaBulevar Arsenija Čarnojevića 30A, Beograd-Novi Beograd, Srbija2380
Ogranak B.S. Zmaj 1Autoput za Novi Sad izlaz bb, Beograd-Zemun, Srbija3420
Ogranak B.S. Zmaj 2Autoput za Novi Sad izlaz bb, Beograd-Zemun, Srbija7440
Ogranak B.S. DunavPančevački Put 32 D, Beograd-Palilula, Srbija2770
Ogranak B.S. Stari Banovci - Auto-PutAuto-put BG-NS bb, Stari Banovci, Stara Pazova, Srbija00
Ogranak B.S. Sremska Mitrovica 1Arsenija Čarnojevića 48, Sremska Mitrovica, Srbija4860
Ogranak B.S. AdaševciAuto-put BG-ZG bb, Adaševci, Šid, Srbija9560
Ogranak B.S. Mali PožarevacAuto-put Niš-BG, Mladenovac bb, Mali Požarevac, Beograd-Sopot, Srbija6180
Ogranak B.S. Zrenjanin 1Brigadira Ristića bb, Zrenjanin, Srbija1020
Ogranak B.S. ServisKralja Petra Prvog 7, Mladenovac (varoš), Beograd-Mladenovac, Srbija3720
Ogranak B.S. Obrenovac-GradCara Lazara 1, Obrenovac, Beograd-Obrenovac, Srbija5370
Ogranak B.S. CarinaVojvode Stepe bb, Smederevo, Srbija1240
Ogranak B.S. PlinaraMiloša Obrenovića 8, Pančevo, Srbija1610
Ogranak B.S. Vršac 2Beogradski Put bb, Vršac, Srbija4360
Ogranak B.S. Vršac 1Miloša Obilića 1, Vršac, Srbija2600
Ogranak B.S. Novi Sad 10Sentandrejski Put bb, Novi Sad, Novi Sad - grad, Srbija1210
Ogranak B.S. Novi Sad 7Rumenački Put bb, Novi Sad, Novi Sad - grad, Srbija1250
Ogranak B.S. Novi Sad 5Sentandrejski Put bb, Novi Sad, Novi Sad - grad, Srbija1120
Ogranak B.S. Novi Sad 4Futoški Put 93 D, Novi Sad, Novi Sad - grad, Srbija1250
Ogranak B.S. Novi Sad 16Auto-put NS-BG,Minut bb, Novi Sad, Novi Sad - grad, Srbija3520
Ogranak B.S. Bačka Topola-VašarišteVašarište bb, Bačka Topola, Srbija1640
Ogranak B.S. Sombor 3Konjovićeva bb, Sombor, Srbija1250
Ogranak B.S. Sava MostJevrejska bb, Šabac, Srbija2590
Ogranak B.S. Aranđelovac 2Zanatlijska bb, Aranđelovac, Srbija1520
Ogranak B.S. ČačakUlica 10 bb, Čačak, Srbija1240
Ogranak B.S. Preljina 2Ibarski Put bb, Preljina, Čačak, Srbija2600
Ogranak B.S. Gornji Milanovac 2Gornji put bb, Gornji Milanovac, Srbija2610
Ogranak B.S. SvilajnacVisokog Stevana bb, Svilajnac, Srbija1540
Ogranak B.S. Kragujevac 2Lepenički Bulevar bb, Kragujevac, Kragujevac-grad, Srbija3360
Ogranak B.S. Kragujevac 5Lepenički Bulevar bb, Kragujevac, Kragujevac-grad, Srbija4210
Ogranak B.S. Kragujevac 6Avalska bb, Kragujevac, Kragujevac-grad, Srbija5250
Ogranak B.S. Kragujevac 7 - ElektrošumadijaMiodraga Vlajića Šuke bb, Kragujevac, Kragujevac-grad, Srbija6330
Ogranak B.S. Kruševac 1Gazimestanski Trg bb, Kruševac, Srbija1650
Ogranak B.S. Vrnjačka BanjaKneza Miloša bb, Vrnjačka Banja, Srbija1640
Ogranak B.S. UbSvete Popovića bb, Ub, Srbija1580
Ogranak B.S. Sevojno 2Prvomajska bb, Sevojno, Užice, Srbija4320
Ogranak B.S. ZlatiborMagistralni put bb, Čajetina, Srbija6200
Ogranak B.S. Užice Grad 1Omladinska bb, Užice, Srbija1560
Ogranak B.S. Medijana 2Bulevar Svetog Cara Konstantina bb, Niš, Niš - Mediana, Srbija1650
Ogranak B.S. Niš-AutoputBulevar Nikole Tesle bb, Niš, Niš - Crveni Krst, Srbija1540
Ogranak B.S. Đačko OstrvoVizantiski Bulevar bb, Niš, Niš - Mediana, Srbija2590
Ogranak B.S. Ledena StenaDimitrija Tucovića bb, Niš, Niš - Palilula, Srbija2590
Ogranak B.S. NaisAuto-put BG - Niš, Gornja Toponica bb, Gornja Toponica, Prokuplje, Srbija2620
Ogranak B.S. FontanaAuto-put BG - Niš, Gornja Toponica bb, Gornja Toponica, Prokuplje, Srbija6150
Ogranak B.S. Bor 1Nikole Pašića 56, Bor, Srbija1580
Ogranak B.S. Pirot 3Nikole Pašića bb, Pirot, Srbija1550
Ogranak B.S. Vranje - GradTrg Bratsva i jedinstva bb, Vranje, Srbija1530
Ogranak B.S. Žarkovo 1Trgovačka 74, Beograd-Čukarica, Srbija5430
Ogranak B.S. Novi Sad 1Maksima Gorkog 1, Novi Sad, Novi Sad-grad, Srbija6280
Ogranak B.S. Avalski putBulevar Oslobođenja 343, Beograd-Voždovac, Srbija1690
Ogranak B.S. Žarkovo 2Trgovačka 92, Beograd-Čukarica, Srbija4510
Ogranak B.S. ČukaricaRadnička 2, Beograd-Čukarica, Srbija4660
Ogranak B.S. Novi BeogradBulevar Mihajla Pupina bb, Beograd-Novi Beograd, Srbija7780
Ogranak B.S. Subotica 2Puškinov Trg bb, Subotica, Srbija4260
Ogranak B.S. Subotica 4JNA bb, Bajmok, Subotica, Srbija4240
Ogranak B.S. PalićSplitska Aleja bb, Palić, Subotica, Srbija4230
Ogranak B.S. Bačka PalankaObrovački put bb, Bačka Palanka, Srbija950
Ogranak B.S. Čarli Čaplina29. Novembra bb, Beograd-Palilula, Srbija3250
Ogranak B.S. Kraljevo 3Olge Jovičić bb, Kraljevo, Srbija3170
Ogranak BagrdanAuto put Niš-Beograd bb, Bagrdan, Jagodina, Srbija5250
Ogranak Blok 45Jurija Gagarina 203, Beograd-Novi Beograd, Srbija6040
Ogranak Blok 66AOmladinskih brigada bb, Beograd-Novi Beograd, Srbija5070
Ogranak InđijaKralja Petra bb, Inđija, Srbija650
Ogranak Jagodina 2Kneginje Milice bb, Jagodina, Srbija4230
Ogranak Jagodina 3Kneza Lazara bb, Jagodina, Srbija1830
Ogranak Kikinda 4Beogradski put bb, Kikinda, Srbija940
Ogranak KovačicaMasarikova bb, Kovačica, Srbija420
Ogranak KPCMilentija Popovića 1, Beograd-Novi Beograd, Srbija820
Ogranak Lazarevac GradDula Karaklajića bb, Lazarevac, Beograd-Lazarevac, Srbija710
Ogranak Novi PazarSave Kovačevića bb, Novi Pazar, Srbija950
Ogranak Novi Sad 3Braće Ribnikar bb, Novi Sad-grad, Srbija700
Ogranak Novi Sad 11Bulevar Cara Lazara bb, Novi Sad-grad, Srbija950
Ogranak Petrovac na MlaviSrpskih vladara bb, Petrovac, Srbija2240
Ogranak Ruma 1Vladimira Nazora bb, Ruma, Srbija160
Ogranak Smederevska Palanka 3Crvene Armije bb, Smederevska Palanka, Srbija2240
Ogranak Sombor 2Filipa Kljajića bb, Sombor, Srbija1250
Ogranak Subotica 1Aleksandrovo bb, Subotica, Srbija950
Ogranak TopolaBulevar Vožda Karađorđa 90, Topola (varošica), Topola, Srbija2450
Ogranak Tošin BunarTošin Bunar bb, Beograd-Novi Beograd, Srbija00
Ogranak Veliki Mokri Lug 1Autoput Beograd-Niš (kod V.M.Luga), Beograd (grad), Srbija1010
Ogranak Zrenjanin 2Beogradski put bb, Zrenjanin, Srbija4410
Ogranak Zrenjanin 7Žarka Zrenjanina bb, Zrenjanin, Srbija420
Ogranak KovinSmederevski put bb, Kovin, Srbija950
Ogranak 12. februarBulevar Dvanaesti Februar bb, Niš-Crveni krst, Niš, Srbija1800
Ogranak Vojvode MišićaBulevar Vojvode Mišića, Niš-Medijana, Niš, Srbija1710
Ogranak IvanjicaMilinka Kušića bb, Ivanjica, Srbija1690
Ogranak KrnjiševciAutoput Beograd-Zagreb bb, Stara Pazova, Krnjiševci, Srbija3480
Ogranak BarajevoSvetosavska bb, Beograd-Barajevo, Barajevo, Srbija480
Ogranak Velika Plana autoput desnoAutoput Beograd-Niš bb, Velika Plana, Srbija4300
Ogranak Kraljevo 2Čibukovac bb, Kraljevo, Srbija4370
Ogranak Novo MirijevoMihajla Bulgakova 2, Beograd-Zvezdara, Srbija4390
Ogranak Kafe PauzaNarodnog fronta 12, Novi Sad, Srbija450
Ogranak Zaječar 5Ljube Nešića bb, Zajrčar, Srbija1550
Ogranak Stara Pazova 3Novosadska bb, Stara Pazova, Srbija00
Ogranak Pogon za proizvodnju pijaće vode JazakCara Uroša bb, jazak, Irig, Srbija2.8850

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
***NAPOMENA 2. kod tačke 170
Zemljište (izgrađeno i neizgrađeno) ukupno 2.772; Na teritoriji Republike Srbije 2.762, van teritorije Republike Srbije 10Pravo svojine – 2.253; Pravo korišćenja – 408; Trajni zakup - 36; Pravo državine – 14; Pravo trećih lica – 611.368,48

15. Realni tereti na imovini

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija163.060.400
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; pravo na isplatu dividende; pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija i druga prava u skladu sa zakonom o privrednim društvima i aktima NIS a.d. Novi Sad.
ISIN brojRSNISHE79420
Nominalna vrednost hartije500
Knjigovodstvena vrednost akcije2.206,64
Datum isplate dividende24.08.2022.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period121,8
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.206,64 dinara i izračunata je na osnovu revidiranih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2022. godine tako što je ukupan kapital (359.816.117.000) podeljen brojem emitovanih akcija (163.060.400). Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 30.06.2023. godine iznosi 2.157,67 dinara i izračunata je na osnovu finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 30.06.2023. godine tako što je ukupan kapital (351.829.896.000) podeljen brojem emitovanih akcija (163.060.400).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- NIS PETROL a.d. Beograd - 100% (NIS PETROL a.d. Beograd ima 50% učešća u kapitalu NIS MET Energowind doo Beograd čija je namena izgradnja vetroelektrane "Plandište"); - NAFTAGAS - NAFTNI SERVISI D.O.O. Novi Sad - 100%; - NAFTAGAS - TEHNIČKI SERVISI D.O.O. Zrenjanin - 100%; - NTC NIS - NAFTAGAS D.O.O. Novi Sad - 100%; - NAFTAGAS - TRANSPORT D.O.O. Novi Sad - 100%; - OOO "NIS OVERSIZ" Sankt Peterburg, Ruska Federacija - 100%; - NIS PETROL EOOD, Sofija, Bugarska - 100% - NIS PETROL SRL, Bukurešt, Rumunija - 100% - NIS PETROL D.O.O. Banja Luka, Bosna i Hercegovina - 100% (NIS PETROL D.O.O. Banja Luka, Bosna i Hercegovina ima 100% učešća u kapitalu G-Petrol d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina); - "Jadran Naftagas" doo Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina - 100%; - HIP PETROHEMIJA DOO Pančevo - 90,00% - NIS-SVETLOST d.o.o. Bujanovac - u stečaju - 51,32% (dana 29.03.2021. godine otvoren je stečajni postupak); - Gazprom Energoholding Serbia doo – 49% (Gazprom Energoholding Serbia doo ima 100% učešća u kapitalu Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo doo); - LINDE GAS SRBIJA A.D. Bečej – 12,44%;
Naziv ovlašćenog revizoraFinExpertiza d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Prema našem misljenju, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2022. godine,kao i rezultate njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu završenu na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. *NAPOMENA: Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine doneta je na XV redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad koja je održana dana 29.06.2023 godine.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. **NAPOMENA 1.: Na lokaciji Rafinerije nafte Pančevo rade zaposleni koji se organizaciono nalaze u Bloku Prerada. Na lolaciji Rafinerije nafte Novi Sad nalaze se pojedini zaposleni iz drugih delova NIS a.d. Novi Sad, ali se u fabrici Rafinerije nafte Novi Sad ne obavlja prerada nafte. Sva prerada obavlja se u Pančevu. Broj zaposlenih u okviru Bloka Prerada na dan 30.06.2023. godine iznosi 990 uključujući zaposlene preko programa "NIS šansa" (bez zaposlenih preko uslužnih preduzeća). ***NAPOMENA 2.: Kod tačke 9. i 11. "NAMENA OBJEKATA" uneti su podaci o osnovu korišćenja navedenih objekata na dan 30.06.2023. godine. - Svi objekti na kojima je upisano pravo korišćenja/državine NIS a.d. Novi Sad nalaze se u svojini Republike Srbije; - Proces uknjižbe prava svojine NIS a.d. Novi Sad na nepokretnostima je još uvek u toku, a prema dinamici koju utvrđuje Vlada Republike Srbije i njeni nadležni organi što predstavlja razlog zbog kojeg uknjižba prava svojine u korist NIS a.d. Novi Sad nije izvršena; - Objekti na kojima treća lica imaju pravo su objekti na kojima nisu regulisani imovinsko–pravni odnosi u pogledu zemljišta (npr. Objekti građeni na javnoj površini sa privremenom dozvolom, objekti građeni na zemljištu trećih lica, a za koje nije načinjen pravni osnov za kupovinu, odnosno nije plaćeno samo zemljište); - Objekti na kojima NIS a.d. Novi Sad ima pravo državine su objekti kod kojih npr. nije pribavljena građevinska/upotrebna dozvola, a snimljeni su i uneti u katastarske planove i javne evidencije nepokretnosti. Kod takvih objekata katastri nepokretnosti obično upisuju državinu i u listu o teretima naznačuju da se radi o objektima izgrađenim bez dozvole; - Objekti na kojima nije uknjiženo pravo uglovnom su objekti za koje nema rešenih imovinsko pravnih pitanja za zemljište, objekti za koje ne postoji dozvola za upotrebu i geodetski snimak, objekti koji su prijavljeni za legalizaciju, rudarski objekti izgrađeni u skladu sa zakonom o rudarstvu, vodovi i dr. ****NAPOMENA 3.: Svi ogranci i predstavništva izvan Republike Srbije koriste nepokretnosti čija je površina navedena u tački 10. na osnovu ugovora o zakupu, osim predstavništa NIS a.d. Novi Sad u Luandi, Angola koje nepokretnost koristi na osnovu posebnog ugovora. Podaci o površini i broju zaposlenih u predstavništvu NIS a.d. Novi Sad u Ruskoj Federaciji se odnose na sedište predstavništva u Sankt Peterburgu i na kancelariju u Moskvi. Ogranak NIS a.d. Novi Sad u Turkmenistanu je u postupku likvidacije. Kod ogranaka u Republici Srbiji navedena je površina benzinske stanice, a lica angažovana na ovim stanicama su zaposlena u zavisnom društvu NIS PETROL a.d. Beograd. NAPOMENA 4.: Informacije o dividendi: 2020. godina - Društvo je poslovalo sa gubitkom u iznosu od 5.908.498.000 RSD. Skupština akcionara je 29. juna 2021. godine donela Odluku o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividende i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad kojom se deo dobiti ranijih godina raspoređuje za isplatu dividende akcionarima NIS a.d. Novi Sad u ukupnom bruto iznosu od 1.001.190.856 RSD, odnosno 6,14 RSD po akciji bruto. Dividenda za 2020. godinu je isplaćena akcionarima 31.08.2021. godine. 2021. godina - Društvo je poslovalo sa dobitkom u iznosu od 23.131.745.000 RSD. Skupština akcionara je 29. juna 2022. godine donela Odluku o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividende i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad kojom se deo dobiti raspoređuje za isplatu dividende akcionarima NIS a.d. Novi Sad u ukupnom bruto iznosu od 5.782.121.784 RSD, odnosno 35,46 RSD po akciji bruto. Dividenda za 2021. godinu je isplaćena akcionarima 22.08.2022. godine. 2022. godina - Društvo je poslovalo sa dobitkom u iznosu od 93.456.931.000 RSD. Skupština akcionara je 29. juna 2023. godine donela Odluku o raspodeli dobiti za 2022. godinu, isplati dividende i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad kojom se deo dobiti raspoređuje za isplatu dividende akcionarima NIS a.d. Novi Sad u ukupnom bruto iznosu od 23.364.924.716 RSD, odnosno 143,29 RSD po akciji bruto. Dividenda za 2022. godinu je isplaćena akcionarima 24.08.2023. godine. U tački 16.1 je naveden neto iznos dividende od 121,7965 dinara za akcionare domaća fizička lica. Ostali neto iznosi dividende: - domaća pravna lica – 143,29 dinara; - strana fizička lica – 121,7965 dinara; - strana pravna lica – 114,632 dinara. Za nerezidente iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima važeći ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja primenjuje se odgovarajuća poreska stopa iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ukoliko je nerezident dostavio potvrdu o rezidentnosti za 2023. godinu. NAPOMENA 5.: Pojedinačni i Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad sa stanjem na dan 31. decembra 2022. godine su objavljeni na internet stranicama društva (www.nis.rs) i Beogradske berze (www.belex.rs). NAPOMENA 6.: Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za 2022. godinu dostavljeni su Registru finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika koji vodi Agencija za privredne registre dana 27.03.2023. godine. NAPOMENA 7.: Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine su odobreni odlukom o razmatranju finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine koju je Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad usvojio na sednici održanoj dana 28.04.2023. godine. NAPOMENA 8.: Skupština akcionara je dana 29.06.2023. godine donela Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiPolitika dividendi NIS a.d. Novi Sad, koja je usvojena na IV redovnoj sednici Skupštine akcionara 25. juna 2012. godine, predviđa da je dugoročna politika dividendi kompanije isplata dividende u ukupnom iznosu od najmanje 15 procenata od neto dobiti. Politika dividendi je zasnovana na izbalansiranom pristupu koji uzima u obzir neophodnost zadržavanja dobiti za potrebe finansiranja budućih investicija, kao i stopu povraćaja na uloženi kapital i iznos isplate dividendi. Pri utvrđivanju predloga odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende, menadžment NIS a.d. Novi Sad uzima u obzir niz faktora, uključujući finansijsku situaciju, planove za investicije,obaveze za otplatu kredita, makroekonomsko okruženje i zakonske propise. Svaki od ovih faktora, zasebno ili u kombinaciji, ukoliko je dovoljno značajan, može da utiče na predloženu isplatu dividende. Odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende donosi Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj sednici. Dividenda se isplaćuje jedanput godišnje u novcu i plativa je u srpskim dinarima (RSD). Politika dividendi dostupna je na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs).
Podaci o korporativnom agentuOTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad Jedinica brokerskih i poslova korporativnog agenta Tel.: 011/2053-397 e-mail: broker@otpbank.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Kiril Tjurdenjev, Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Oksana Kovaleva, Zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za pravna i korporativna pitanja____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Kiril Tjurdenjev, Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad