verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.transport-ad.com

Datum podnošenja Informatora berzi16.08.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora06.04.2023.SIMBOL: TRVZ1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo za prevoz, istovar i uskladištenje robe i tereta TRANSPORT-VOŽDOVAC Beograd
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaVoždovački kružni put  6
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.transport-ad.com
Datum osnivanja10.06.1997.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 13580/2006
Matični broj17163949
PIB - poreski identifikacioni broj100376365
Tekući računi i banke kod kojih se vode
ADDIKO BANKA AD165-9682-02
Šifra delatnosti05224
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaManipulacija teretom
Ime i prezime direktoraNenad Ćirović, izvršni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktNenad Ćirović, izvršni direktor
Telefon011 2464 265
Faks011 2464 265
e-mailn.cirovic@cirovic.net
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaIlirika Investments a.d. Beograd

8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA282.698272.263235.470
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA208.300194.856193.692
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema208.270194.763193.599
Biološka sredstva3000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 09393
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)09393
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja000
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA9359350
OBRTNA IMOVINA73.46376.47241.778
Zalihe5.4425.20478
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja000
Potraživanja po osnovu prodaje53.55857.73730.219
Ostala kratkoročna potraživanja5.3204.3882.097
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI9.1439.1439.143
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica000
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica215215215
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji8.9288.9288.928
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti00241
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja000
VANBILANSNA AKTIVA000

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA PASIVA282.698272.263235.470
KAPITAL121.140119.2860
Osnovni kapital135.738135.738135.738
Upisani a neuplaćeni kapital000
Emisiona premija000
Rezerve000
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata88600
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak14.32327.56831.631
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak29.80744.020168.578
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 42.37642.37672.808
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze42.37642.37672.808
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE2.0472.0471.112
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE117.135108.554162.759
Kratkoročna rezervisanja000
Kratkoročne finansijske obaveze1.0401.040139.350
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2622630
Obaveze iz poslovanja15.79219.35318.850
Ostale kratkoročne obaveze100.00687.7533.746
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja35145813
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA001.209
VANBILANSNA PASIVA000

11. Fabrike

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaVoždovački kružni put 6kancelarijski prostor1.2081
Poslovni prostorBačvanskaposlovni prostor303,57-
SkladišteVoždovački kružni put 6skladišni prostor4.292-

13. Predstavništva

14. Zemljišta

15. Realni tereti na imovini

Poslovni prostor u Bačvanskoj ulici u Beogradu, površina 303,57 m2, hipoteka I reda u korist ADDIKO BANKE AD., kredit + garancija 68.500.000,00 din. Poslovni prostor u Bačvanskoj ulici u Beogradu, površina 303,57 m2, hipoteka II reda u korist Poreske uprave

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija82.853
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije
Prava iz akcija1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;2) pravo na isplatu dividende;3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija; 5) druga prava u skladu sa zakonom i statutom
ISIN brojRSTRVOE24317
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije-14,59
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija koja iznosi - 14,59 dinara, utvrđena je tako što je gubitak iznad visine kapitala (-1.209.000,00) podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca (82.853). Obračunska vrednost akcija izračunata je na osnovu podataka iz poslednjih godišnjih bilansa na dan 31.12.2022. godine.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaGubitak iz ranijih godina nije pokriven
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Finansijski izveštaji za 2022. predati su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. Finansijski izveštaj za 2022.godinu odobren je od strane odbora direktora. Skupština akcionara nije održana i finansijski izveštaj za 2022. godinu nije usvojen do izrade ovog informatora.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuIlirika Investments a.d. Beograd, Knez Mihailova 11-15/V

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Nenad Ćirović, izvršni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Nenad Ćirović, izvršni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Nenad Ćirović, izvršni direktor
Potpis korporativnog agenta
Ilirika Investments a.d. Beograd