verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.antb.rs/strana/20311/Информатор-о-издаваоцу

Datum podnošenja Informatora berzi26.01.2011.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora25.04.2024.SIMBOL: AERO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaAerodrom Beograd  47
Beograd - 11271 Surčin
Srbija
Web adresawww.antb.rs
Datum osnivanja25.12.1961.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 91540/2012
Matični broj07036540
PIB - poreski identifikacioni broj100000539
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NLB Komercijalna banka AD Beograd205-118135-24
Eurobank Direktna ad Beograd150-32804-84
Alta banka ad Beograd190-13780-66
Banka Poštanska štedionica ad Beograd200-2207830102033-69
Banca Intesa ad Beograd160-6819-86
Unicredit banka ad Beograd170-687-87
Šifra delatnosti06820
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Ime i prezime direktoraSaša Vlaisavljević, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktBojan Relić
Telefon064/848 50 30
Faks-
e-mailbojan.relic@antb.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaNLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA92.087.32733.524.54532.552.737
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA26.722.71628.989.69228.389.289
Nematerijalna imovina276.20118.55134.079
Nekretnine , postrojenja i oprema26.302.25828.845.68828.228.090
Biološka sredstva12400
Dugoročni finansijki plasmani131.065125.453127.120
Dugoročna potraživanja13.06800
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA65.364.6114.534.8534.163.448
Zalihe32.9482.0582.003
Potraživanja po osnovu prodaje1.063.81398.19110.789
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja115.1831.607.8081.586.014
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani2.721.30813.33613.216
Gotovinski ekvivalent i gotovina61.394.573910.118725.318
Porez na dodatu vrednost040.79281.641
Aktivna vremenska razgraničenja36.7861.862.5501.744.467
VANBILANSNA AKTIVA649.0725.907.2224.767.052

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA92.087.32733.524.54532.552.737
KAPITAL81.105.20729.672.52428.874.277
Osnovni kapital21.264.30221.322.53321.322.533
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije265.41633.19233.192
Rezerve6.356.4566.356.4566.164.196
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme570.1772.218.9882.214.039
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata17.29000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak53.162.398261.5965.823
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak0453.857799.122
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE620.49086.093104.279
Dugoročna rezervisanja145.62486.093104.279
Dugoročne obaveze474.86600
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE478.523723.864732.642
KRATKOROČNE OBAVEZE9.883.1073.042.0642.841.539
Kratkoročne finansijske obaveze98.52000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije101.54642.02349.290
Obaveze iz poslovanja618.35459.54825.755
Ostale kratkoročne obaveze12.09017.30516.882
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost30.50500
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine8.929.6262.482530
Pasivna vremenska razgraničenja92.4662.920.7062.749.082
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA649.0725.907.2224.767.052

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI69.504.846615.344307.077
Prihodi od prodaje roba5.46900
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga9.202.83900
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi60.296.538615.344307.077
POSLOVNI RASHODI6.636.4791.072.7381.067.662
Nabavna vrednsot prodate robe4.91100
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala269.7281.5001.055
Troškovi goriva i energije299.723912956
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi3.509.843137.575141.761
Troškovi proizvodnih usluga475.15468.44736.970
Troškovi amortizacije1.229.112681.269683.924
Troškovi dugoročnih rezervisanja53.33433.30221.787
Nematerijalni troškovi794.674149.733181.209
POSLOVNI DOBITAK62.868.36700
POSLOVNI GUBITAK0457.394760.585
FINANSIJSKI PRIHODI125.12371.34012.970
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata67.04820.6497.480
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule58.07550.6915.490
FINANSIJSKI RASHODI116.224135.91631.449
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata34.3209.72036
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule81.904126.19631.413
DOBITAK IZ FINANSIRANJA8.89900
GUBITAK IZ FINANSIRANJA064.57618.479
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA20.9605.97820.474
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA52.90821.07537.469
OSTALI PRIHODI191.976631.08032.229
OSTALI RASHODI397.851574.83026.244
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA62.639.44300
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0480.817790.074
NETO DOBITAK POSLOVANJA00603
NETO GUBITAK POSLOVANJA28.25419.0550
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA62.611.18900
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0499.872789.471
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda9.433.46900
Odloženi poreski rashodi perioda22.27009.651
Odloženi poreski prihodi perioda046.0150
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK53.155.45000
NETO GUBITAK0453.857799.122
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji1,52-0,010
Umanjena zarada po akciji000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA32.585.92932.273.69833.509.14243.402.353
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA29.975.44329.914.82230.784.77240.370.438
Nematerijalna imovina34.07920.4558.46519.246
Nekretnine , postrojenja i oprema28.228.09027.811.93828.772.75438.488.980
Biološka sredstva0000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 127.120655.412665.231645.052
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)0000
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji127.120137.407138.033107.992
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu0000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli0000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja0518.005527.198537.060
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja1.586.1541.427.0171.338.3221.217.160
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA2.610.4862.358.8762.724.3703.031.915
Zalihe2.0031.7172.9501.299
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja0000
Potraživanja po osnovu prodaje10.7898.679187.227184.603
Ostala kratkoročna potraživanja1.667.6551.689.2181.717.0391.744.865
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI46.40846.38445.651457.828
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica0000
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica0000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji13.21613.19212.459424.636
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu0000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti0000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli33.19233.19233.19233.192
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 0000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti725.318612.130770.854546.950
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja158.31374864996.370
VANBILANSNA AKTIVA4.767.0524.731.4213.731.7262.875.868

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA PASIVA32.585.92932.273.69833.509.14243.402.353
KAPITAL28.907.46928.617.46728.640.38028.879.452
Osnovni kapital21.015.67721.015.67721.015.67721.015.677
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Emisiona premija306.856306.856306.856306.856
Rezerve6.164.1965.370.8975.080.9605.119.104
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.214.0392.213.9722.198.7432.187.634
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak5.8237938.144250.181
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak799.122290.01400
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 2.732.7142.666.1093.792.09012.927.405
Dugoročna rezervisanja104.279126.33095.403100.204
Dugoročne obaveze030.81911.8730
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja2.628.4352.508.9603.684.81412.827.201
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE732.642769.917795.572827.671
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije0000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE213.104220.205281.100767.825
Kratkoročna rezervisanja0000
Kratkoročne finansijske obaveze024.60624.28213.217
Primljeni avansi, depoziti i kaucije49.29044.30235.71735.254
Obaveze iz poslovanja25.75514.61519.25427.343
Ostale kratkoročne obaveze17.41215.98015.87915.996
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno0000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja120.647120.702185.968676.015
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA4.767.0524.731.4213.731.7262.875.868

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
POSLOVNI PRIHODI307.077538.062704.4151.291.285
Prihodi od prodaje roba0000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga0004.376
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Ostali poslovni prihodi307.077538.062704.4151.286.909
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)0000
POSLOVNI RASHODI1.067.662891.260883.720980.865
Nabavna vrednsot prodate robe0000
Troškovi materijala, goriva i energije2.0111.9581.9962.875
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi141.761151.280160.936173.701
Troškovi amortizacije683.924596.042593.613663.405
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)0000
Troškovi proizvodnih usluga36.97011.09511.35912.571
Troškovi rezervisanja21.78722.4555.9089.602
Nematerijalni troškovi181.209108.430109.908118.711
POSLOVNI DOBITAK000310.420
POSLOVNI GUBITAK760.585353.198179.3050
FINANSIJSKI PRIHODI12.97034.86156.29434.867
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 0000
Prihodi od kamata7.4806.86214.16925.725
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule5.49027.99942.1259.142
Ostali finansijski prihodi0000
FINANSIJSKI RASHODI31.4496.54729.71024.474
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 0000
Rashodi kamata3623170
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule31.4135.29927.52621.623
Ostali finansijski rashodi01.2252.1672.851
DOBITAK IZ FINANSIRANJA028.31426.58410.393
GUBITAK IZ FINANSIRANJA18.479000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA21.35620.71435.42815.088
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA37.70945.3999.43527.281
OSTALI PRIHODI31.347105.021182.8833.800
OSTALI RASHODI26.0049.8853.04440.731
UKUPNI PRIHODI372.750698.658979.0201.345.040
UKUPNI RASHODI1.162.824953.091925.9091.073.351
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0053.111271.689
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA790.074254.43300
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA6031.70600
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA004.541519
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0048.570271.170
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA789.471252.72700
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda9.65137.28728.34234.059
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK0020.228237.111
NETO GUBITAK799.122290.01400
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole0000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji23817
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji0000


11. Fabrike

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Crpna stanicaAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja – Crpna stanica380
RezervoarAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja – Rezervoar zapremine 500m3, sastavni deo toplane820
Putnički terminalAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja-Aerodromski putnički terminal sa trafostanicom – TC 10/0,4KV „Terminal 1“54.3150
Poslovni prostorAerodrom Beograd 47Poseban deo objekta Aerodromski putnički terminal - Poslovni prostor vazdušnog saobraćaja – Avioopsluživanje vozači401,860
RestoranAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja – Restoran društvene ishrane RDI4920
RestoranAerodrom Beograd 47Zgrada ugostiteljstva – Restoran Borik5330
GaražaAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja – Garaža za De-icing8200
GaražaAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja – Vatrogasna garaža za sredstva p.o1.4320
Poslovni prostorAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja4180
MagacinAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja – Robnocarinski magacin RCM5.9610
RadionicaAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja – Bravarska radionica6280
ToplanaAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja –Toplana8680
Trafo stanicaAerodrom Beograd 47Trafo stanica550
Službeni prolazAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja - Objekat D prolaz3490
SaobraćajnicaAerodrom Beograd 47Objekat drumskog saobraćaja – saobraćajnica3.8200
KrematorijumAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja - Krematorijum300
ParkingAerodrom Beograd 47Aerodrom – Plato kod garaža3.3230
SaobraćajnicaAerodrom Beograd 47Aerodrom – Servisna saobraćajnica uz fingerski hodnik ukupne površine 6243 m26.2430
SaobraćajnicaAerodrom Beograd 47Aerodrom – Saobraćajnica kod D prolaza7840
KotlarnicaAerodrom Beograd 47Trafo stanica - Trafostanica - Kotlarnica700
ParkingAerodrom Beograd 47Objekat drumskog saobraćaja - Parking P61.1750
RadionicaAerodrom Beograd 47Ostale zgrade -Tapetarska radionica400
ParkingAerodrom Beograd 47Parking - Parking P 2.12.2150
ParkingAerodrom Beograd 47Parking - Parking P 83.8460
SaobraćajnicaAerodrom Beograd 47Objekat drumskog saobraćaja21.2090
ParkingAerodrom Beograd 47Parking21.2090
Parking i pristupne saobraćajniceAerodrom Beograd 47Izdvojeni parking sa 1502 parking mesta i pristupne sobraćajnice38.9940
Transformatorska stanicaAerodrom Beograd 47TS Parking, 1x1000 Kva, 10Kv/0,4kV1120
GaražaAerodrom Beograd 47Zgrada javne garaže – Javna parking garaža3.4260
ParkingAerodrom Beograd 47Parking – Parking P 46870
ParkingAerodrom Beograd 47Parking - Parking P 74.4600
Trafo stanicaAerodrom Beograd 47Trafo stanica3760
Manevarske površineAerodrom Beograd 47Aerodrom- Manevarske površine (poletno-sletna staza i povezane rulne staze)568.7220
PlatformeAerodrom Beograd 47Aerodrom-Površine za kretanje vazduhoplova (platforme A, B i C i povezane rulne staze)261.1250
SaobraćajnicaAerodrom Beograd 47Objekat drumskog saobraćaja – Pripadajuća saobraćajnica duž platforme „C“ ukupne površine 4338 m24.3380
PlatformaAerodrom Beograd 47Ostale zgrade- Posebna površina za kretanje vazduhoplova (Platforma N)24.2850
Tehnička bazaAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja – Tehnička baza3.2350
Vatrogasna bazaAerodrom Beograd 47Ostale zgrade – Objekat tehničke baze - Vatrogasna baza8330
SaobraćajnicaAerodrom Beograd 47Objekat drumskog saobraćaja – Put i platforma oko tehničke baze96.7100
Trafo stanicaAerodrom Beograd 47Trafo stanica – TS10/0,4KV; 2h630 KVA „Tehnička baza“220
Objekti pumpne staniceAerodrom Beograd 47Ostale zgrade – Objekat za smeštaj sistema za istakanje goriva290
Objekti pumpne staniceAerodrom Beograd 47Ostale zgrade-Tankvane T1 i T2 - Rezervoar5000
Objekti pumpne staniceAerodrom Beograd 47Ostale zgrade – Stanica za pretakanje Euro- dizel goriva30
Objekti pumpne staniceAerodrom Beograd 47Ostale zgrade – Ukopani dvodelni rezervoar130
Objekti pumpne staniceAerodrom Beograd 47Ostale zgrade – Stanica za pretakanje mlaznog goriva590
Objekti pumpne staniceAerodrom Beograd 47Ostale zgrade – Pumpna stanica310
Objekti pumpne staniceAerodrom Beograd 47Ostale zgrade – Objekat za pumpnu stanicu-tipski kontejner130
Objekti pumpne staniceAerodrom Beograd 47Ostale zgrade – Ukopani dvodelni rezervoar140
Poslovni prostorAerodrom Beograd 47Aerodrom – Baraka za „ONO“4450
Objekti pumpne staniceAerodrom Beograd 47Ostale zgrade-Tankvana T3 - Rezervoar3720
Objekti pumpne staniceAerodrom Beograd 47Ostale zgrade – Separator80
MagacinAerodrom Beograd 47Ostale zgrade - Baraka za ureu2890
MagacinAerodrom Beograd 47Ostale zgrade - Magacin opreme radnika1470
Vatrogasni bazenAerodrom Beograd 47Zgrada vazdušnog saobraćaja - Vatrogasni bazen130
Meteo osmatračnicaAerodrom Beograd 47Meteo stanica5300
HalaAerodrom Beograd 47Aerodrom – Hala za smeštaj rezervoara tečnosti za odleđivanje4180
Trafo stanicaAerodrom Beograd 47Aerodrom – Montažna trafo stanica220
Poslovni prostorAerodrom Beograd 47Aerodrom – Kontejnerski objekat sa kancelarijskim prostorom590
SaobraćajnicaAerodrom Beograd 47Zgrada drumskog saobraćaja – deo – Perimetarski put35.5640
RezervoarAerodrom Beograd 47Podzemni rezervoar kapaciteta 50m3 za skupljanje otpadnih voda sa platforme00
RetenzijaAerodrom Beograd 47Otvorena retenzija uz kišnu kanalizaciju9900
Postrojenje i pumpna stanicaAerodrom Beograd 47Postrojenje za tretman čvrstog otpada i pumpna stanica fekalne kanalizacije za evakuaciju otpadnih voda iz aviona3800
PostrojenjeAerodrom Beograd 47Postrojenje za tretman čvrstog otpada kopnena strana366-
ToplanaAerodrom Beograd 47Toplana sa trafostanicom1.0990
PlatformaAerodrom Beograd 47Platforma E24.6450
PlatformaAerodrom Beograd 47Platforma za odleđivanje W9.1490
PostrojenjeAerodrom Beograd 47Fotonaponsko postrojenje13.012-
UKUPNO:-35

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Aerodrom Beograd 47Građevinsko zemljište403,28

15. Realni tereti na imovini

Nema.

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija35.026.129
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNE AKCIJE
Prava iz akcija1) pravo učešća i glasanja na skupštini u skladu sa Statutom Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 2) pravo na isplatu dividende; 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija; 5) druga prava u skladu sa zakonom i statutom
ISIN brojRSANTBE11090
Nominalna vrednost hartije600
Knjigovodstvena vrednost akcije824,51
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu revidiranog finansijskog izveštaja za 2023.godinu, pri čemu je ukupan kapital na dan 31.12.2023.godine (28.879.452.000,00 dinara) podeljen sa brojem ukupno izdatih akcija (35.026.129).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniNIJE BILO IZDAVANJA
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaNIJE BILO GUBITKA U 2023.GODINI; GUBITAK RANIJIH GODINA JE POKRIVEN U CELOSTI U SKLADU SA ODLUKOM SKUPŠTINE AKCIONARA OD 30.06.2022.GODINE
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraPKF d.o.o., Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva " Aerodrom Nikola Tesla" a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.decembra 2023.godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu za godinu završenu na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika sadržanim u Napomenama uz redovne godišnje finansijske izveštaje. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim materijalno zančajnim aspektima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2023.godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2023.GODINU UTVRĐENI SU OD STRANE NADZORNOG ODBORA IZDAVAOCA DANA 29.03.2024. GODINE, DOSTAVLJENI AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE, I BIĆE USVOJENI NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA U ZAKONSKOM ROKU. ---NAPOMENA UZ TAČKU 8.,9. i 10. - Budući da je promenjen kontni okvir i obrasci finansijskih izveštaja počev od 31.12.2021. shodno Pravilniku o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 89/20) i Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 89/20) bila su neophodna usklađivanja iznosa kolone prethodna godina tj kolone za 2020. godinu, pri čemu je bilo dosta korekcija, ali suštinska korekcija je u ukupnom iznosu aktive i pasive, gde razliku čine otkupljene sopstvene akcije, pozicija koja se sada pojavljuje u aktivi (АOP0055), а nekada je umanjivala kapital (AOP0412). ---TOKOM 2017. GODINE, od strane Republike Srbije i AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, zajednički Davalac Koncesije, sproveden je postupak dodele ugovora o koncesiji čiji je predmet davanje koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma. Odlukom o izboru najpovoljnije ponude od 05. januara 2018. godine, koja je zavedena u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pod brojem: 023-00-1/2018-12 od 05.01.2018. godine i ANT-u pod brojem: GD-111/2018 od 05.01.2018. godine, izabrana je kao najpovoljnija ponuda podnosioca prijave za obavezujuću ponudu VINCI SAS Francuska. Dana 23. marta 2018. godine zaključen je Ugovor o koncesiji za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu između Davaoca Koncesije, VINCI SAS i VINCI Airports Serbia doo Beograd, društva za posebne namene osnovanog u Republici Srbiji,od strane Izrabranog najpovoljnijeg ponuđača, isključivo rad realizacije obaveza iz ugovora o koncesiji (u daljem tekstu: „Ugovor o koncesiji“). Odredbama Ugovora o koncesiji je, u Prelaznom periodu, predviđen niz preduslova za obe ugovorne strane čijim se ispunjenjem u predviđenom roku stiču uslovi da nastupi Datum početka koncesije. Ispunjenje svih prethodnih uslova uključujući i uplatu jedokratne koncesione naknade u iznosu od 501.000.000,00 Eur na račun AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd je izvršen od strane VINCI Aiports Serbia doo Beograd dana 21.12.2018.godine, čime su se stekli uslovi za nastupanje Datuma početka koncesije počev od 22.12.2018.godine
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuNLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove, Bulevar Mihajla Pupina 165v, Novi Beograd tel. 011/333-9140, 333-9030, brokeri@nlbkb.rs.

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Saša Vlaisavljević, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Saša Vlaisavljević, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Saša Vlaisavljević, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora
Potpis korporativnog agenta
NLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove