NEUSAGLAŠEN PODATAK O BROJU UKLJUČENIH AKCIJA SA BROJEM AKCIJA UPISANIM U CENTRALNOM REGISTRU
verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.lasta.rs

Datum podnošenja Informatora berzi21.08.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora29.04.2024.SIMBOL: LSTA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaAutoput Beograd- Niš  4
Beograd
Srbija
Web adresawww.lasta.rs
Datum osnivanja18.02.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-1359-00
Matični broj07019734
PIB - poreski identifikacioni broj100002006
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa ad Beograd160-6790-76
Šifra delatnosti04939
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Ime i prezime direktoraVladan Sekulić. Generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktMiloš Atanacković
Telefon011/3402-305
Faks011/2880-296
e-mailmilos.atanackovic@lasta.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA11.445.62911.007.659
Stalna imovina9.607.3469.050.558
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja33.18437.563
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva9.278.7248.705.537
- Nekretnine postrojenja i oprema9.278.7248.705.537
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani295.438307.458
- Učešća u kapitalu263.558276.462
- Ostali dugoročni finansijski plasmani31.88030.996
Obrtna imovina1.838.2831.922.616
- Zalihe204.634203.433
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja572572
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.633.0771.718.611
- Potraživanja1.320.5171.079.458
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak473531
- Kratkoročni finansijski plasmani19.00948.053
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina43.76736.648
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja249.311553.921
- Odlozena poreska sredstva034.485
Poslovna imovina11.445.62911.007.659
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva9.880.83512.245.982

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA11.445.62911.007.659
Kapital2.110.7241.890.242
- Osnovni kapital1.983.5121.983.512
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve12.79712.797
- Revalorizacione rezerve00
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2.2963.779
- Neraspoređen dobitak159.232125.688
- Gubitak42.521227.976
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze9.334.9059.117.417
- Dugoročna rezervisanja0253.248
- Dugoročne obaveze4.012.4722.851.892
- Dugoročni krediti2.835.2562.130.911
- Ostale dugoročne obaveze1.177.216720.981
- Kratkoročne obaveze5.322.4336.012.277
- Kratkoročne finansijske obaveze3.111.8023.607.895
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja1.287.7931.402.805
- Ostale kratkoročne obaveze880.316961.516
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 42.52240.061
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva9.880.83512.245.982

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI10.286.7209.681.347
- Prihodi od prodaje10.206.7829.554.905
- Prihodi do aktiviranja učinaka46.41651.391
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi33.52275.051
POSLOVNI RASHODI9.109.5679.002.124
- Nabavna vrednost prodate robe423.579186.196
- Troškovi materijala3.702.9263.541.090
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi2.781.7832.818.293
- Troškovi amortizacije i rezervisanja642.920676.701
- Ostali poslovni rashodi1.558.3591.779.844
POSLOVNI DOBITAK1.177.153679.223
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi74.29762.089
Finansijski rashodi1.234.590861.103
Ostali prihodi133.436482.397
Ostali rashodi193.654392.121
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA43.35829.515
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja83738.796
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA09.281
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA42.5210
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK09.281
NETO GUBITAK42.5210
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima03.298
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica05.983
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA11.007.65910.118.9138.808.1858.411.0958.792.7938.716.75010.556.9119.847.903
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000000
STALNA IMOVINA9.050.5588.523.7237.771.8117.411.4077.949.1967.840.0128.577.1428.697.364
Nematerijalna imovina37.56326.27714.8787.2652.7361.42715.83321.734
Nekretnine , postrojenja i oprema8.705.5378.043.5887.343.6696.993.1037.536.5697.431.9828.157.0508.272.850
Biološka sredstva00000000
Dugoročni finansijki plasmani307.458453.858413.264411.039409.891406.603404.259402.780
Dugoročna potraživanja00000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA34.48534.08836.46000000
OBRTNA IMOVINA1.922.6161.561.102999.914999.688843.597876.7381.979.7691.150.539
Zalihe204.005149.661135.310164.945162.397160.061150.186168.056
Potraživanja po osnovu prodaje1.014.966852.030602.709280.811269.734276.238273.347513.779
Potraživanja iz specifičnih poslova00000000
Druga potraživanja65.02324.83837.46838.69618.54911.575983.5109.846
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000000
Kratkoročni finansijki plasmani48.05360.84282.074118.16532.97749.52261.43449.140
Gotovinski ekvivalent i gotovina36.648330.69453.139128.20371.91033.96519.55545.361
Porez na dodatu vrednost8.4243.59114.33644.522106.976101.145200.37749.786
Aktivna vremenska razgraničenja545.497139.44674.878224.346181.054244.232291.360314.571
VANBILANSNA AKTIVA12.245.98264.297.06722.779.05323.730.83421.284.78721.284.78716.714.29812.291.083

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA11.007.65910.118.9138.808.1858.411.0958.792.7938.716.75010.556.9119.847.903
KAPITAL1.890.2421.047.2641.436.5211.910.7642.724.6883.402.1524.236.3543.806.954
Osnovni kapital1.983.5121.983.5121.983.5121.983.5122.419.4602.979.9572.979.9572.979.957
Upisani a neuplaćeni kapital00000000
Otkupljene sopstevne akcije00000000
Rezerve12.79712.79712.79712.79712.79712.79712.79712.797
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata3.7796.75213.05158.19657.30666.37959.65857.170
Nerasporedjeni dobitak125.688273.964395.556914.9441.292.0301.418.0701.303.2581.303.257
Učešće bez prava kontrole00000000
Gubitak227.9761.216.257942.293942.293942.293942.2930431.887
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE3.105.1401.799.7183.140.4652.684.6872.995.5142.202.9982.562.0332.994.194
Dugoročna rezervisanja253.248258.938276.595298.296320.050375.088368.270358.890
Dugoročne obaveze2.851.8921.540.7802.863.8702.386.3912.675.4641.827.9102.193.7632.635.304
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0330.032320.869269.599269.599304.543292.812291.683
KRATKOROČNE OBAVEZE6.012.2776.941.8993.910.3303.546.0452.802.9922.807.0573.465.7122.755.072
Kratkoročne finansijske obaveze3.607.8953.309.451968.7001.255.4431.130.0881.004.6571.076.9271.052.082
Primljeni avansi, depoziti i kaucije34.96324.59021.29612.37010.5258.84015.65313.355
Obaveze iz poslovanja1.367.8421.573.5101.316.9691.339.9491.263.7801.474.6741.888.8421.295.208
Ostale kratkoročne obaveze961.5161.666.4781.485.070890.628320.665259.214290.692276.542
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost13.09261.73252.4582.5274.0901.72946.68714.379
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.03228.58840.53810.35342.11119.758106.69579.426
Pasivna vremenska razgraničenja24.937277.55025.29934.77531.73338.18540.21624.080
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000000
VANBILANSNA PASIVA12.245.98264.297.06722.779.05323.730.83429.719.48321.284.78716.714.29812.291.083

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI9.629.9569.866.8959.914.7708.462.0836.486.4936.318.9286.667.2545.087.409
Prihodi od prodaje roba200.757136.20089.87028.8360000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga9.354.1489.605.7769.307.2637.872.4926.349.6586.118.8626.492.5744.925.142
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.50.124105.377497.009535.038111.007171.413151.404134.025
Drugi poslovni prihodi24.92719.54220.62825.71725.82828.65323.27628.242
POSLOVNI RASHODI8.950.7338.959.8118.641.7387.620.6005.966.3135.989.7676.459.9345.411.218
Nabavna vrednsot prodate robe186.196127.56981.61227.3761.35226200
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe51.39138.22325.85229.86727.97331.38430.20330.333
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000000
Troškovi materijala720.780627.738529.432485.586430.424416.839420.458373.161
Troškovi goriva i energije2.820.3102.861.9732.612.5632.128.5471.922.1912.103.5322.189.1251.548.434
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi2.818.2932.752.1472.808.0212.612.0441.678.5901.723.7771.993.5092.094.985
Troškovi proizvodnih usluga1.417.1381.620.6611.594.1981.382.696934.723684.874785.757487.188
Troškovi amortizacije676.701645.214607.805585.485593.206633.874652.127456.725
Troškovi dugoročnih rezervisanja019.078105.05982.04349.45267.99632.26017.486
Nematerijalni troškovi362.706343.654328.900346.690384.348389.997416.901463.572
POSLOVNI DOBITAK679.223907.0841.273.032841.483520.180329.161207.3200
POSLOVNI GUBITAK0000000323.809
FINANSIJSKI PRIHODI62.08918.37724.1677.724129.49140.322455.75135.017
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi2.2026133879611.38130.131223
Prihodi od kamata29.85510.3504.7054.3861.273580437.61134.147
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule30.0327.41419.0752.377126.8379.61118.118867
FINANSIJSKI RASHODI861.1031.062.116593.229478.633244.936247.294192.536229.296
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi27.85019.519666607127293868.243
Rashodi kamata691.934703.326543.847417.777237.845244.015189.028160.074
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule141.319339.27148.71660.2496.9643.2503.470979
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000000263.2150
GUBITAK IZ FINANSIRANJA799.0141.043.739569.062470.909115.445206.9720194.279
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA49.68627.54226.91022.33723.08319.390414.33114.839
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA163.275456.54955.37154.65833.84126.08112.89719.352
OSTALI PRIHODI432.711124.51055.947248.38681.13895.916101.747168.341
OSTALI RASHODI228.846223.362350.31376.26554.96373.86246.97178.312
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00381.143510.374420.152137.552926.7450
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA29.515664.51400000432.572
NETO DOBITAK POSLOVANJA38.7966.6622.8790007.9130
NETO GUBITAK POSLOVANJA0002.83193010.2150443
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA9.2810384.022507.543419.222127.337934.6580
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0657.85200000433.015
POREZ NA DOBITAK - - - - - - - -
Poreski rashod perioda0002.96642.1360104.4120
Odloženi poreski rashodi perioda019.63207.089026.11700
Odloženi poreski prihodi perioda01.61111.53421.900074011.7321.128
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000000
NETO DOBITAK9.2810395.556519.388377.086101.960841.9780
NETO GUBITAK0675.87300000431.887
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000000
Zarada po akciji - - - - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000000
Umanjena zarada po akciji00000000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA9.854.39510.185.68310.183.2639.369.734
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA8.673.4199.219.9188.794.4008.369.674
Nematerijalna imovina34.15953.546112.892111.293
Nekretnine , postrojenja i oprema8.236.4808.752.2668.261.6908.114.620
Biološka sredstva0000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 402.780414.106419.818143.761
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)385.734385.273385.27388.783
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu0000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli0000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja17.04628.83334.54554.978
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA1.180.976965.7651.388.8631.000.060
Zalihe186.847186.903230.783219.915
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja572572572572
Potraživanja po osnovu prodaje510.918378.794620.536463.740
Ostala kratkoročna potraživanja62.54037.19077.94970.986
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI49.14051.43251.29050.965
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica0000
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica0000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji1.8672.1432.0442.353
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu0000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti0000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli0000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 47.27349.28949.24648.612
Gotovina i gotovinski ekvivalenti45.36125.371296.04521.684
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja325.598285.503111.688172.198
VANBILANSNA AKTIVA12.291.08313.470.82011.869.62311.655.718

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA PASIVA9.854.39510.185.68310.183.2639.369.734
KAPITAL3.774.7473.430.1692.383.9681.822.503
Osnovni kapital2.979.9572.979.9572.979.9572.979.957
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Emisiona premija0000
Rezerve12.79712.79712.79712.797
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00145.239
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata53.32853.78953.78953.775
Nerasporedjeni dobitak1.303.258835.320364.282364.282
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak467.937344.116919.2931.485.997
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 3.029.8803.011.5072.530.2821.816.837
Dugoročna rezervisanja366.657326.463351.694357.940
Dugoročne obaveze2.635.3042.680.7342.142.6481.456.294
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja27.9194.31035.9402.603
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE323.134321.333325.290326.463
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije0000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE2.726.6343.422.6744.943.7235.403.931
Kratkoročna rezervisanja0000
Kratkoročne finansijske obaveze1.052.0821.548.3022.005.5312.284.826
Primljeni avansi, depoziti i kaucije13.35512.189571.36412.412
Obaveze iz poslovanja1.282.8281.463.9641.745.1871.961.389
Ostale kratkoročne obaveze378.369398.219621.6411.145.304
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno0000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja0000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA12.291.08313.470.82011.869.62311.655.718

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
POSLOVNI PRIHODI5.134.1146.316.4166.974.7167.434.275
Prihodi od prodaje roba0171.73700
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.925.3215.943.0916.871.0437.248.073
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe30.33322.5839.2387.725
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Ostali poslovni prihodi162.267177.89593.468177.437
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)16.1931.1109671.040
POSLOVNI RASHODI5.460.1906.424.1187.602.8907.780.361
Nabavna vrednsot prodate robe0172.02700
Troškovi materijala, goriva i energije1.921.6132.422.4263.288.2413.134.691
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi2.095.0192.246.6192.551.5273.027.644
Troškovi amortizacije455.917486.081507.390510.836
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)4.6792.1313.9667.534
Troškovi proizvodnih usluga490.229580.511662.207671.347
Troškovi rezervisanja29.09420.11854.14421.061
Nematerijalni troškovi463.639494.205535.415407.248
POSLOVNI DOBITAK0000
POSLOVNI GUBITAK326.076107.702628.174346.086
FINANSIJSKI PRIHODI35.0281.33310.4515.643
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 643919
Prihodi od kamata34.1471.11273449
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule87521710.3395.175
Ostali finansijski prihodi0000
FINANSIJSKI RASHODI237.059204.134228.261190.193
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 34.36723516
Rashodi kamata167.834201.759226.033189.165
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9822.3362.1911.011
Ostali finansijski rashodi33.8763721
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA202.031202.801217.810184.550
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA09.58815.12120.789
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA23.24213.77618.57023.024
OSTALI PRIHODI187.78956.30621.36178.200
OSTALI RASHODI73.61887.64884.439110.608
UKUPNI PRIHODI5.356.9316.383.6437.021.6497.538.907
UKUPNI RASHODI5.794.1096.729.6767.934.1608.104.186
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA437.178346.033912.511565.279
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA011600
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA43602.825252
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA437.614345.917915.336565.531
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda30.87503.9571.173
Odloženi poreski prihodi perioda5521.80100
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK0000
NETO GUBITAK467.937344.116919.293566.704
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole0000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji0000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Remontna hala BeogradOpravke4.360----
Hala dnevne nege (stara) - BeogradDnevne opravke1.600----
Hala dnevne nege (nova) - BeogradDnevne opravke1.800----
Terminusni objekat - Beograd. Banovo brdoTerminusni objekat80----
Restoran u Autocentru BeogradRestoran500----
Upravna zgrada u Autocentru u BeograduKancelarije2.500----
Portirnica Autocentar BeogradKancelarije100----
Nadstrešnica u Autocentru - Beograd400----
Parking površine - BeogradParkiranje autobusa22.872----
Benzinske stanice - Beograd200----
Terminusni objekti Kontejneri - Beograd150----
Objekat perionice u Beogradu570----
Objekat Autobuske stanice u Barajevu240----
Peroni na autobuskoj staniciBarajevo3.500----
Nadstrešnica na autobuskoj stanici u BarajevuBarajevo-----
ParkinziBarajevo1.700----
Objekat dnevne negeBarajevo1.100----
PortirnicaBarajevo12----
Benzinska stanicaBarajevo50----
Hala dnevne nege - OpravkeMladenovac2.100----
Hala dnevne nege (stara) - OpravkeMladenovac1.500----
ParkinziMladenovac4.000----
Parkinzi-noviMladenovac4.000----
PortirnicaMladenovac15----
Objekat autobuske staniceMladenovac710----
Objekat autobuske stanice-novaMladenovac210----
Peroni na autobuskoj stanici - obeMladenovac3.000----
Benzinske staniceMladenovac100----
Hala dnevne negeSopot550----
ParkinziSopot3.100----
Objekat autobuske staniceSopot270----
Peroni na autobuskoj staniciSopot350----
Gasna kotlarnicaSopot50----
Hala dnevne negeStara Pazova1.500----
Hala dnevne nege - staraStara Pazova900----
PortirnicaStara Pazova200----
Objekat Upravne zgradeStara Pazova300----
ParkinziStara Pazova8.600----
Objekat autobuske staniceStara Pazova1.100----
Peroni na autobuskoj staniciStara Pazova2.600----
NadstrešnicaStara Pazova550----
Objekat Autobuska stanicaBanovci50----
Objekti kiosciStara Pazova90----
Benzinske staniceStara Pazova100----
Hala dnevne negeInđija600----
PortirnicaInđija50----
Benzinska stanicaInđija50----
ParkinziInđija2.000----
KioskInđija50----
PeroniInđija1.600----
Autobuska stanicaInđija550----
Objekat autobuske staniceLajkovac250----
NadstrešnicaLajkovac180----
Objekat autobuske staniceValjevo1.500----
Nadstrešnica na ASValjevo1.600----
Upravna zgradaValjevo220----
Hala dnevne nege - novaValjevo3.862----
Hala dnevne nege - staraValjevo1.800----
SaobraćajniceValjevo12.000----
Objekat stolarske radioniceValjevo450----
Objekat limarske radioniceValjevo780----
Obejakt autobuske staniceDivčibare30----
Objekat autobuske staniceOsečina250----
Peroni na aut. staniciOsečina2.500----
NadstrešnicaOsečina150----
Benzinske StaniceValjevo200----
Hala Dnevne negeSmederevska Palanka830----
PortirnicaSmederevska Palanka30----
Benzinksa stanicaSmederevska Palanka100----
ParkinziSmederevska Palanka2.200----
Objekat autobuske staniceSmederevska Palanka900----
Peroni na ASSmederevska Palanka2.200----
Objekat aut. stanice-Kusatku160----
Objekat aut. staniceSelevac400----
Peroni na ASSelevac800----
Objekat autobuske staniceAzanja130----
Objekat JUBANDAG-aSmederevska Palanka900----
Hala dnevne negeObrenovac1.900----
Objekat za pranje vozilaObrenovac450----
Objekat upravne zgradeObrenovac560----
Parkinzi i saobraćajniceObrenovac14.000----
Benzinske staniceObrenovac100----
Restoran na ASObrenovac200----
Objekat autobuske staniceObrenovac400----
Objekat autobuske staniceSmederevo850----
Peroni na ASSmederevo2.500----
AutocentarSmederevo1.100----
NadstrešnicaSmederevo300----
Benzinska stanicaSmederevo50----
Rekonstrukcija Radioničke haleSmederevo765----
Dogradnja Radioničke haleSmederevo834----
Objekat autobuske staniceProkuplje145----
Objekat nadstrešniceProkuplje153----

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Hotel "Lasta" LjubovijaLjubovijaObjekat poslovnih usluga928-

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beograd-broj parcele 341/1 i 341/2-KO Veliki Mokri Lug4ha 44a 32am2-
Azanja-br. parcele 17266/2-KO Azanja08 a 95 m2-
Barajevo-br. parc.5350-KO Barajevo68a 00 m2-
Barajevo-br. parc.5357-KO Barajevo37a 50 m2-
Inđija-br.parc.530/3-KO Inđija60a 58m2-
Inđija-br. parc.500-KO Inđija2a 73m2-
Kusadak-br.parc.12899-KO Kusadak74a 77m2-
Lajkovac-br.parc.859/2-KO Lajkovac22a 16 m2-
Mladenovac-br.parc.460/1, 460/3 i 461-KO Mladenovac1aha9a30m2-
Mladenovac-br.parc.435/1-KO Mladenovac10092 m2-
Mladenovac-br.parc.459- KO Mladenovac2737 m2-
Mladenovac-br.parc.2110-KO MLadenovac35a65m2-
Mladenovac-br.parc.2913/2-KO Mladenovac33a 59m2-
Obenovac. br. parc. 1583. KO Urovci16a 70 m2-
Obrenovac. br. parc. 1589. KO Urovci3ha 09a 80 m2-
Obrenovac. br. parc.1597. KO Urovci21a 27 m2-
Prokuplje. br. parc. 4323/1 KO Prokuplje10a 45m2-
Selevac.br. parc.14325/1. KO Selevac21a 34m2-
Smederevo. br. parc.613. KO Smederevo56a 43m2-
Smederevo. br. parc. 1313. KO Smederevo74a 00m2-
Smederevo. br. parc. 1314. KO Smederevo02 a 40 m2-
Smederevo. br. parc. 1280/5. KO Smederevo12a 26m2-
Smederevo. br. parc. 1280/6. KO Smederevo06 a 37 m2-
Smederevo. br. parc. 1309/2.KO Smederevo05a 90m2-
Smederevo. br.parc. 1310/1. KO Smederevo04a 19 m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 747/1. KO Smederevska Palanka58a 12m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2776/3. KO Smederevska Palanka01a 57m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2777/2 KO Smederevska Palanka02a 55m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2778/2. KO Smederevska Palanka00a 46m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2778/4. KO Smederevska Palanka00a 98m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2779/4. KO Smederevska Palanka82a 79m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2779/6. KO Smederevska Palanka00a 10m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2781/3. KO Smederevska Palanka00a 31m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2782/1. KO Smederevska Palanka64a 73m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 5277. KO Smederevska Palanka06a 76m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 5278/1. KO Smederevska Palanka35a 55m2-
Sopot. br. parc. 1611 i 1612. KO Sopot49a 54m2-
Sopot. br. parc. 1615. KO Sopot28a 37m2-
Sopot. br. parc. 1610/1. KO Sopot9a65m2-
Stara Pazova. br. parc. 1455/3. KO Stara Pazova2ha 14a 22m2-
Stara Pazova. br. parc. 2469. KO Stara Pazova35a 74m2-
Stara Pazova. br. parc. 2472. KO Stara Pazova21a 23m2-
Valjevo. br. parc. 715. KO Divčibare25 a64m2-
Valjevo. br. parc.311/2. KO Valjevo4ha 62a 78m2-
Valjevo. br. parc.11/3. KO Valjevo11a 66m2-
Valjevo. br. parc.31. KO Valjevo16a 41m2-
Valjevo. br. parc.98. KO Valjevo14a 73m2-
Valjevo. br. parc.7398. KO Valjevo-
Ljubovija, br. parcele 707/4.K.O. Lonjin31a57m2-

15. Realni tereti na imovini

IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA HIPOTEKAMA UPISANIM KOD ODGOVARAJUĆIH KATASTARA NEPOKRETNOSTI NA DAN 31.12.2023. GODINE 1. Autocentar Beograd- KO Veliki Mokri Lug - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god. 2. Autocentar Obrenovac- KO Urovci - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine,, 3. Autobuska stanica Obrenovac- KO Obrenovac - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god. 4. Autocentar Mladenovac- KO Mladenovac Varoš - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine. 5. Autocentar Inđija- KO Inđija 1- deo 4 - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine. 6. Autocentar Stara Pazova- KO Stara Pazova - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine. 7. Autocentar Sopot- KO Sopot - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine. 8. Autobaza Prokuplje- KO Prokuplje - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine. 9. Autocentar Valjevo- KO Valjevo - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god. 10. Zgrada ugostiteljstva Motel (autobuska stanica)- KO Osečina - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god. 11. Autobuska stanica i Autobaza- KO Barajevo - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine, 12. Autobuska stanica- KO Smederevo - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god. 13. Autobaza- KO Smederevo - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 80.000.000,00 RSD po Ugovor o dugoročnom kreditu broj 3600524455002212930 od 28.04.2023. godine. 14. Autobaza- KO Smederevska Palanka - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god. 15. Protektirnica- KO Smederevska Palanka - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 80.000.000,00 RSD po Ugovor o dugoročnom kreditu broj 3600524455002212930 od 28.04.2023. godine. 16. Hotel “Lasta- KO Lonjin(Ljubovija) - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god. Napomena: Sve navedene hipoteke su upisane u Listovima nepokretnosti koji se odnose na nepokretnosti S.P.“Lasta“a.d. Beograd. Napomena: U ovom izveštaju su navedene aktivne hipoteke, odnosno hipoteke koje služe za obezbeđenje trenutnih i postojećih obaveza S.P.“Lasta“a.d Beograd prema finansijskim poveriocima, u Listovima nepokretnosti se nalaze i hipoteke koje su pasivne, S.P.“Lasta“a.d Beograd je izmirila obaveze prema finansijskim poveriocima u čiju korist su uspostavljene, iste nisu obrisane iz više razloga- procedura u pogledu izdavanja brisovnih dozvola, po dobijanju istih S.P.“Lasta“a.d Beograd će podneti zahteve za brisanje pomenutih hipoteka. IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA ZALOGAMA NA POKRETNIM STVARIMA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD NA DAN 31.12.2023. GODINE 1. Zl. broj 2677/2019 Založni poverilac: Komercijalna banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr. je podnet 28.03.2019. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi od 26.03.2019. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 3214/5 dana 26.03.2019. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi zaključen dana 13.11.2020, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 11842 dana 19.11.2020. godine Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 4.777.586,17 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 5.451.000,00 EUR Ostale napomene: Rok vraćanja kredita 29.03.2026. godine. Zalogodavac je dužan da po isteku grejs perioda otplatu kredita izvrši u 60 jednakih mesečnih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 29.04.2021. godine, u skladu sa Aneksom br. 1 Ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 10.11.2020. godine. Predmeti založnog prava: 8 autobusa 2. Zl. broj 8150/2020 Založni poverilac: Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Centar za velike poreske obveznike Zahtev za upis zal.pr. je podnet 14.09.2020. god. Pravni osnov: Zakonsko založno pravo: Zapisnik br. 251-433-22-1624/2020-3100 od 04.09.2020. godine, Republika Srbija Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centar za velike poreske obveznike Zapisnik o stanju neizmirenih poreskih obaveza po osnovu poreza na dobit Republika Srbija Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centar za velike poreske obveznike br. 251-47-00-1045/2020-2300 od 26.08.2020 godine, Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga Republika Srbija Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centar za velike poreske obveznike br. 433-22-1624/2020 od 25.08.2020 godine. Pravni osnov izmene i dopune: Procena vozila (Veza br. 251-433-22-01624/2020-3100 od 15.01.2021. godine) Republike Srbije, Ministarstva finansija, Poreske uprave, Sektora za izdvojene poreske aktivnosti, Odsek Zvezdara br. 022-021-01-00010/2021-0000 od 26.01.2021. godine. Rešenjem Zl.br.8150-1/2020 od 05.02.2021.godine odobrena je izmena i dopuna podataka o upisanom založnom pravu na osnovu zahteva zalogodavca koji je podnet dana 02.02.2021. godine. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na visinu maksimalnog iznosa obezbeđenog potraživanja. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 139.359.764,04 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 193.975.035,26 RSD Ostale napomene: Založno pravo ustanovljeno u postupku odlaganja plaćanja poreskog duga. Predmeti založnog prava: 33 autobusa 3. Zl. broj 3372/2021 Založni poverilac: NIS a.d. Novi Sad Zahtev za upis zal.pr. je podnet 10.05.2021. god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks Ugovora o zalozi na pokretnoj stvari zaključen dana 08.02.2022, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod brojem NM-049000/120205/01269/2022 dana 08.02.2022. godine i kod zalogodavca pod brojem 1222 dana 10.02.2022. godine Rešenjem Zl.br.3372-1/2021 od 21.02.2022. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 11.2.2022.godine u 12:20:29 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks 2 Ugovora o zalozi zaključen dana 09.02.2023, overen pod brojem - dana - od strane -. zaveden kod založnog poverioca pod br. DWN122000/UD-O5/01444/2023 dana 03.02.2023. godine i kod zalogodavca pod br. 1186 dana 09.02.2023. godine. Rešenjem Zl.br.3372-2/2021 od 26.06.2023. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 22.6.2023. godine u 13:48:03 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.494.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.494.000,00 EUR Ostale napomene: Ugovorne strane su postigle saglasnost da se založno pravo koje zalogodavac ima po osnovu ugovora o javnoj nabavci iz alineje 2. konstatacija iz aneksa ugovora o zalozi na pokretnoj stvari proširi i na obezbeđenje potraživanja založnog poverioca po osnovu ugovora o prodaji naftnih derivata za 2023. godinu, kao i da se produži rok važenja ugovora o zalozi, te u skladu sa postignutom saglasnošću volja ugovorne strane zaključuju aneks ugovora o zalozi na pokretnoj stvari. Predmeti založnog prava: 12 autobusa 4. Zl. broj 3792/2021 Založni poverilac: AUTOČAČAK KOMERC D.O.O. ČAČAK Zahtev za upis zal.pr. je podnet 26.05.2021. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnoj stvari od 10.05.2021. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem 5/1 dana 10.05.2021 godine i kod zalogodavca pod brojem 4105/2 dana 10.05.2021. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.197.700,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.197.700,00 EUR Predmeti založnog prava: 10 autobusa 5. Zl. broj 7094/2021 Založni poverilac: AUTOČAČAK KOMERC D.O.O. ČAČAK Zahtev za upis zal.pr. je podnet 24.09.2021. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnoj stvari od 16.08.2021. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem 1819 dana 17.08.2021 godine i kod zalogodavca pod brojem 7299/2 dana 16.08.2021. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.625.640,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.625.640,00 EUR Predmeti založnog prava: 19 autobusa 6. Zl. broj 371/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 20.01.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 06.01.2022. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks I Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima od 06.01.2022. godine zaključen dana 05.06.2023, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.371-2/2022 od 12.06.2023. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 07.06.2023.godine u 14:23:46 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 10.067.675,71 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.341.879,21 EUR Ostale napomene: Dospelost potraživanja se vezuje za Ugovor o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. godine, svih postojećih i svih eventualnih budućih aneksa. Predmeti založnog prava: Pokretna stvar koja nema registracioni broj - Zbir pokretnih stvari- Pokretne stvari - osnovna sredstva prema Specifikaciji broj 11930 od 29.12.2021. godine, pod nazivom "Specifikacija osnovnih sredstava (vozila - putnički autobusi), koja se daje u zalogu po osnovu dugoročnog kredita odobrenog kod BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD, u iznosu od EUR 10.067.675,71", ukupne vrednosti 1.010.203.272,40 RSD. 7. Zl. broj 4511/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 16.06.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 12.05.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.209.922,40 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.209.922,40 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 18.03.2024. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmeti založnog prava: Pokretna stvar koja nema registracioni broj - Zbir pokretnih stvari- Osnovna sredstva (vozila-putnički autobusi) prema Specifikaciji broj 3750 od 04.05.2022. godine, ukupne vrednosti 32.005.643,77 RSD. 8. Zl. broj 9429/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 29.11.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 18.11.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-7705 dana 21.11.2022. godine i kod zalogodvca pod brojem 9963 dana 21.11.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 29.553.692,04 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 29.553.692,04 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 20.12.2024. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmeti založnog prava: Pokretne stvari - osnovna sredstva, prema Specifikaciji broj 1 od 15.11.2022. godine, pod nazivom Specifikacija osnovnih sredstava (vozila - putnički autobusi) koja se daju u zalogu po osnovu garancije za dobro izvršenje posla odobrene kod Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd, u iznosu od RSD 29.553.692,04. Ukupne vrednosti prema proceni vozila po katalogu AMSS na dan 07.11.2022.godine od 36.400.488,80 RSD. Lokacija /matična adresa vozila je u Beogradu, Nišu i Smederevu. 9. Zl. broj 633/2023 Založni poverilac: Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Centar za velike poreske obveznike Zahtev za upis zal.pr. je podnet 03.02.2023. god. Pravni osnov: Zakonsko založno pravo: Zapisnik br. 251-433-22-3045/2022-3100 od 27.01.2023. godine, Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 67.235.161,58 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 81.767.504,00 RSD Ostale napomene: Založno pravo ustanovljeno u postupku odlaganja plaćanja poreskog duga. Predmeti založnog prava: 48 autobusa Napomena: Sve navedene zaloge na pokretnim stvarima S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto. U ovom izveštaju su navedne aktivne zaloge, odnosno zaloge koje služe za obezbeđenje trenutnih i postojećih obaveza S.P.“Lasta“a.d Beograd prema finansijskim poveriocima, na sajtu APR-a se nalaze i zaloge na pokretnim stvarima koje su pasivne, S.P.“Lasta“a.d Beograd je izmirila obaveze prema finansijskim poveriocima u čiju korist su uspostavljene, iste nisu obrisane iz više razloga- procedura u pogledu izdavanja brisovnih dozvola, po dobijanju istih S.P.“Lasta“a.d Beograd će podneti zahteve za brisanje pomenutih zaloga. IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA ZALOGOM NA PRAVIMA POTRAŽIVANJA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD NA DAN 31.12.2023. GODINE 1. Zl. broj 2679/2019 Založni poverilac: Komercijalna banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 28.03.2019. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi od 26.03.2019. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 3214/4 dana 26.03.2019. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi od 26.03.2019. godine zaključen dana 13.11.2020, overen pod brojem - dana - od strane -. Izmena i dopuna podataka o založnom pravu po registracionoj prijavi koja je podneta dana 24.11.2020. godine u 13:08:27 časova, odobrena je rešenjem Zl.br. 2679-1/2019 od 26.11.2020. godine, a odnosi se na podatke o predmetu založnog prava i obezbeđenom potraživanju. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br.2 Ugovora o zalozi od 26.03.2019. godine zaključen dana 25.01.2021, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 688/2 dana 25.01.2021. godine Rešenjem Zl.br.2679-2/2019 od 01.02.2021.godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 28.01.2021.godine u 12:41:14 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 4.777.586,17 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 5.451.000,00 EUR Ostale napomene: Produžava se rok vraćanja kredita do 29.03.2026. godine. Zalogodavac je dužan da po isteku grace perioda otplatu kredita izvrši u 60 jednakih mesečnih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 29.04.2021. godine, u skladu sa Aneksom br. 1 Ugovora o investicionom kreditu kreditna partija broj 00-410-0207688.6 od 10.11.2020. godine. Predmet založnog prava: 46 prava kao predmet zaloge – 46 prava potraživanja čiji je osnov ugovor. 2. Zl. broj 10334/2021 Založni poverilac: NIS A.D. NOVI SAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 31.12.2021.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi od 15.12.2021. godine zaveden kod založnog poverioca dana 14.12.2021. godine, a kod zalogodavca pod brojem 11459 dana 15.12.2021. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks Ugovora o zalozi zaključen dana 10.02.2020, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca del.br. NM-049000/20-ds/01270/2022 dana 08.02.2022. godine, a kod zalogodavca pod brojem 1223 dana 10.02.2020. godine. Rešenjem Zl.br. 10334-1/2021 od 22.02.2022. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta od strane zalogodavca dana 11.02.2022. godine. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na napomene kod potraživanja. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks 2 Ugovora o zalozi zaključen dana 09.02.2023, overen pod brojem - dana - od strane -. zaveden kod založnog poverioca pod br. DWN122000/UD-OЅ/01449/2023 dana 03.02.2023. godine i kod zalogodavca pod br. 1185 dana 09.02.2023. godine. Rešenjem Zl.br.10334-2/2021 od 26.06.2023. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 22.6.2023. godine u 13:48:03 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Ostale napomene: Ugovorne strane su postigle saglasnost da se založno pravo koje zalogodavac ima po osnovu ugovora o javnoj nabavci iz alineje 2. konstatacija iz aneksa ugovora o zalozi na pokretnoj stvari proširi i na obezbeđenje potraživanja založnog poverioca po osnovu ugovora o prodaji naftnih derivata za 2023. godinu (ugovori bliže opisani u alineji 5 aneksa broj 2 ugovora o zalozi), kao i da se produži rok važenja ugovora o zalozi, te u skladu sa postignutom saglasnošću volja ugovorne strane zaključuju aneks ugovora o zalozi na pokretnoj stvari. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 396.000.000,00 RSD. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 396.000.000,00 RSD. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – 1 pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 3. Zl. broj 717/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 02.02.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja od 06.01.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-2-470 dana 17.01.2022. godine, a kod zalogodavca pod brojem 147/1 dana 11.01.2022. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks II Ugovora o zalozi na pravu potraživanja od 06.01.2022. godine zaključen dana 24.06.2022, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-4725 dana 07.07.2022. godine i kod zalogodavca pod brojem 5826 dana 05.07.2022. godine. Rešenjem Zl.br.717-1/2022 od 12.07.2022. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 08.07.2022. godine u 14:41:59 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks III Ugovora o zalozi na pravu potraživanja od 06.01.2022. godine, zaključen zaključen dana 24.05.2023, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-3337 dana 29.05.2023. godine i kod zalogodavca pod brojem 4570/2 dana 25.07.2023. godine. Rešenjem Zl.br.717-2/2022 od 01.06.2023. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 30.05.2023. godine u 14:39:26 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na visinu maksimalnog iznosa obezbeđenog potraživanja i dan dospelosti. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks IV Ugovora o zalozi na pravu potraživanja od 06.01.2022. godine zaključen dana 11.10.2023, overen pod brojem - dana - od strane -. Izmena i dopuna podataka o založnom pravu po registracionoj prijavi koja je podneta dana 25.10.2023. godine u 14:25:04 časova, odobrena je rešenjem Zl. br. 717-3/2022 od 27.10.2023. godine, a odnosi se na podatke o predmetu založnog prava. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 10.067.675,71 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.341.879,21 EUR Ostale napomene: Dospelost potraživanja se vezuje za Ugovor o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022.godine, svih postojećih i eventualnih budućih aneksa. Predmet založnog prava: 3 prava kao predmet zaloge – 3 prava potraživanja čiji je osnov ugovor. 4. Zl. broj 784/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 04.02.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 21.01.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. S31-1-1003 dana 03.02.2022. godine, a kod zalogodavca pod br. 631 dana 24.01.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 100.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 100.000,00 EUR Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 55 meseci od dana izdavanja iste, odnosno do 26.08.2026. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li je vraćena banci ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 5. Zl. broj 792/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 04.02.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o oročenom namenskom novčanom depozitu br. 360052557280155978 od 21.01.2022. godine zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-84 dana 26.01.2022. godine, a kod zalogodavca pod brojem 630 dana 24.01.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 6.400.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 6.656.000,00 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 02.03.2027. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 6. Zl. broj 2709/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 13.04.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 06.04.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-2590 dana 11.04.2022. godine, a kod zalogodavca pod brojem 3118 dana 07.04.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 60.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 63.497.916,64 RSD Ostale napomene: Okvirni (overdraft) kredit odobren je na period do 12 (dvanaest) meseci od dana stavljanja na raspolaganje istog korisniku. Iskorišćeni iznos Okvirnog (overdraft) kredita, korisnik kredita je dužan da vrati u roku od 12 (dvanaest) meseci od dana stavljanja na raspolaganje istog korisniku, a najkasnije na dan isteka navedenog perioda raspoloživosti, odnosno na dan krajnjeg dospeća prikazanog u Planu otplate kredita. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 7. Zl. broj 5898/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 29.07.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 21.07.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. S31-1-5023 dana 22.07.2022. godine i kod zalogodavca br. 6385 dana 22.07.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 28.100.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 28.100.000,00 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 31.01.2027. godine. Po isteku ovog roka, garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 8. Zl. broj 7100/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 13.09.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o oročenom namenskom novčanom depozitu broj 360052557280158209 od 07.09.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-6000 dana 08.09.2022. godine i kod zalogodavca pod brojem 7665 dana 07.09.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.665.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.674.990,00 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 31.07.2023. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 9. Zl. broj 7774/2022 Založni poverilac: PREDUZEĆE ZA FINANSIJSKI LIZING S-LEASING DOO, BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 05.10.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja od 27,09.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 100.993,13 EUR; 93.257,16 EUR; 93.257,16 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 93.257,16 EUR; 93.257,16 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 82.947,41 EUR; 140.852,96 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 100.993,13 EUR; 93.257,16 EUR; 93.257,16 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 93.257,16 EUR; 93.257,16 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 82.947,41 EUR; 140.852,96 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR. Ostale napomene: Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15817/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15864/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15865/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15866/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15867/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15889/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15890/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15893/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15894/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15911/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15912/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15913/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15933/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15934/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15961/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15962/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15976/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15977/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15978/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15979/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15980/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15981/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16010/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16011/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16012/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16013/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16014/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16015/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16016/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16041/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16659/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16660/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16661/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16662/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16663/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16664/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16665/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16666/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16667/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16668/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16681/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16682/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16683/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16684/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16685/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16686/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16700/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16701/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16702/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16703/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16704/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16705/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16706/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16708/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16709/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18349/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18351/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18354/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18355/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18356/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18357/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18358/21 dospevaju prema planu otplate. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 10. Zl. broj 9101/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 17.11.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 10.11.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. S31-1-7586 dana 16.11.2022. godine i kod zalogodavca br. 9765 dana 14.11.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.209.922,40 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.209.922,40 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 18.03.2024. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 11. Zl. broj 9643/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 07.12.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o oročenom namenskom novčanom depozitu br. 360052557280158888 od 01.12.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-7926 dana 02.12.2022. godine i kod zalogodavca pod brojem 10427 dana 02.12.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 247.431,37 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 257.000,00 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 25.12.2023. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 12. Zl. broj 157/2023 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 12.01.2023. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 28.12.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. S31-1-8494 dana 29.12.2022. godine i kod zalogodavca pod br. 11415 dana 29.12.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 110.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 110.000.000,00 RSD Ostale napomene: Rok korišćenja revolving linije je do 12 meseci od dana stavljanja linije na raspolaganje. Rok vžnosti svakog pojedinačnog proizvoda dokumentarnog poslovanja, koji se izdaje po revolving liniji ne može biti duži od 48 meseci od dana izdavanja istog. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 13. Zl. broj 1558/2023 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 14.03.2023. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 28.02.2023. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 180.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 180.000,00 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 24.02.2025.godine Po isteku ovog roka garnciaj će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena banci ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 14. Zl. broj 1775/2023 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 22.03.2023. god. Pravni osnov: Ugovor o oročenom namenskom novčanom depozitu br. 360052557280160343 od 17.03.2023. godine , zaveden kod deponenta pod br. 2297/4 dana 17.03.2023. godine i kod garanta pod br. C31-1-1808 dana 21.03.2023. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 486.208,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 498.210,00 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 19.03.2024. godine. Po isteku ovog roka, Garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena Banci ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 15. Zl. broj 2933/2023 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 11.05.2023. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na oročenom namenskom novčanom depozitu od 28.04.2023. godine zaveden kod zalogodavca pod brojem 3755/4 dana 03.05.2023. godine i kod založnog poverioca pod br. C3II-1-2702 od 03.05.2023. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 80.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 400.000,00 EUR Ostale napomene: Dospelost potraživanja se vezuje za Ugovor o dugoročnom kreditu br. 360052455002212930 od 28.04.2023. godine i svih eventualnih budućih aneksa. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 16. Zl. broj 2950/2023 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 11.05.2023. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 28.04.2023. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 80.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 89.489.018,51 RSD Ostale napomene: Dospelost potraživanja se vezuje za Ugovor o okvirnom (OVERDRAFT) kreditu br.62634011 od 26.04.2023. godine i svih eventualnih budućih aneksa. Predmet založnog prava: 4 prava kao predmet zaloge – 4 prava potraživanja čiji je osnov ugovor. 17. Zl. broj 2957/2023 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 11.05.2023. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 26.04.2023. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. C31-1-2655 dana 26.04.2023. godine i kod zalogodavca pod br. 3541/3 dana 26.04.2023. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 60.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 64.583.400,02 RSD Ostale napomene: Dospelost potraživanja se vezuje za Ugovor o dugoročnom kreditu br. 360052455002212930 od 28.04.2023. godine i svih eventualnih budućih aneksa. Predmet založnog prava: 4 prava kao predmet zaloge – 4 prava potraživanja čiji je osnov ugovor. 18. Zl. broj 3603/2023 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 07.06.2023. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 04.01.2023. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-0016 dana 05.01.2023. godine, a kod zalogodavca pod brojem 46 dana 05.01.2023. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.400.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.400.000,00 RSD Ostale napomene: Dospelost potraživanja se vezuje za Aneks 1 Ugovora o revolving liniji br. 360052400280111458 za izdavanje dinarskih i deviznih garancija i/ili obavezujućih pisama o namerama (Garancija br. 360052622000310029) od 04.01.2023. godine. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 19. Zl. broj 5854/2023 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 05.09.2023. god. Pravni osnov: Ugovor o oročenom namenskom novčanom depozitu broj 360052557280162477 od 29.08.2023. godine zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-2-6007 dana 30.08.2023. godine i kod zalogodavca pod brojem 7673 dana 30.08.2023. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 392.014,89 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 405.000,00 RSD Ostale napomene: Dospelost potraživanja se vezuje za Ugovor o izdavanju garancije br. 360052622000324676 od 29.08.2023. godine. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 20. Zl. broj 5832/2023 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 05.09.2023. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 29.08.2023. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-2-6017 dana 31.08.2023. godine i kod zalogodavca pod brojem 7727 dana 31.08.2023. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.665.000,00 RSD. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.665.000,00 RSD Ostale napomene: Dospelost potraživanja se vezuje za Aneks 3 Ugovora o revolving liniji br. 360052400280111458 za izdavanje dinarskih i deviznih garancija i/ili obavezujućih pisama o namerama (garancija broj 360052622000324870) od 29.08.2023. godine. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 21. Zl. broj 8711/2023 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 20.12.2023. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 15.12.2023. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-8830 dana 15.12.2023. godine i kod zalogodavca pod brojem 10993/4 dana 15.12.2023. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 154.000,00 RSD. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 154.000,00 RSD Ostale napomene: Dospelost potraživanja se vezuje za Aneks 5 Ugovora o revolving liniji br. 360052400280111458 za izdavanje dinarskih i deviznih garancija i/ili obavezujućih pisama o namerama zaključen 15.12.2023. godine. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. Napomena: Sve navedene zaloge na pravima potraživanja S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto. U ovom izveštaju su navedne aktivne zaloge, odnosno zaloge koje služe za obezbeđenje trenutnih i postojećih obaveza S.P.“Lasta“a.d Beograd prema finansijskim poveriocima, na sajtu APR-a se nalaze i zaloge na pravima potraživanja koje su pasivne, S.P.“Lasta“a.d Beograd je izmirila obaveze prema finansijskim poveriocima u čiju korist su uspostavljene, iste nisu obrisane iz više razloga- procedura u pogledu izdavanja brisovnih dozvola, po dobijanju istih S.P.“Lasta“a.d Beograd će podneti zahteve za brisanje pomenutih zaloga.

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija2.300.058
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće u upravljanju Društvom - svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva; pravo na dividendu; pravo preče kupovine akcija narednih emisija; pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase i druga prava u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom društva.
ISIN brojRSLASTE96552
Nominalna vrednost hartije-
Knjigovodstvena vrednost akcije792,37
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je tako što je ukupan kapital iz bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2023. godine (1.822.503 hiljada dinara) podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija izdavaoca (2.300.058).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniU decembru 2017. godine izdato je 336.483 običnih akcija radi konverzije potraživanja po osnovu javnih prihoda u trajni ulog. U novembru 2018. godine izdato je 432.615 običnih akcija radi konverzije potraživanja po osnovu javnih prihoda u trajni ulog.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje336.483 običnih akcija IV emisije i 432.615 običnih akcija V emisije.
Način pokrića gubitkaOdluka o pokriću gubitka će biti doneta na sednici skupštine akcionara.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluSP Lastra doo Lazarevac 60,26%; Panonija bus Novi Sad 33%; Lasta-Montenegro doo Podgorica 100%; SP Lasta doo Banja Luka, Republika Srpska - 100% ; Panraizen Cirih - 15%
Naziv ovlašćenog revizoraPKF d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje sa rezervom Izvršili smo reviziju priloženih pojedinačnih finansijskih izveštaja društva .SP Lasta a d, Beograd, (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2023 odine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu za godinu završenu na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika sadržanim u Napomenama uz finansijske izveštaje Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja prikazanih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi pojedinačni finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2023. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji Osnova za mišljenje sa rezervom o u finansijskim izveštajima na dan 31. decembra 2023. godine. Društvo je iskazalo zemljište i građevinske objekte ukupne neto sadašnje vrednosti u iznosu od RSD 1,445,375 hiljada, kao i postrojenja i opremu ukupne neto sadašnje vrednosti u iznosu od RSD 6,513,956 hiljada. U okviru navedenih sredstava su i 6,474 stavki koje su u potpunosti amortizovane a u funkciji su poslovanja Društva, i čija nabavna vrednost iznosi RSD 2,364,941 hiljada. U toku obavljanja revizije uverili smo se da Društvo zemljište, građevinske objekte i opremu vrednuje po nabavnoj vrednosti umanjenu za kumuliranu ispravku vrednosti Uzevši u obzir sve gore navedeno, smatramo da postoje indicije da fer vrednosti zemljišta građevinskih objekta i opreme odstupa od sadašnje vrednosti iskazane u finansijskim izveštajima i da je potrebno preispitati primenjenu računovodstvenu politiku i izvršiti procenu vrednosti gore navedenih stavki. Vrednovanje treba izvršiti po fer vrednosti što je u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. U toku obavljanja revizije, nije bilo moguće proceniti efekte koje ova pitanja mogu imati na iskazanu vrednost nekretnina postrojenja i opreme, revalorizacionih rezervi i sa njima povezanih odloženih poreskih obaveza na dan 31. decembra 2023. godine, kao ni na obračunate troškove amortizacije i rezultat pre oporezivanja za 2023. godinu Takođe, Društvo je u toku 2023. godine dobilo Rešenje odu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju", Beograd i Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, putevi i izgradnju“, Valjevo, kojim je izvršena konverzija zemljišta iz pravo korišćenja u pravo svojine bez naknade. Pomenutim rešenjima, Društvo je postalo vlasnik zemljišta u Beogradu površine 48,265m2 i u Valjevu površine 42,445m2. Društvo prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, nije izvršilo uknjižbu gorenavedenog zemljišta u svojoj poslovnoj evidenciji. Na bazi dobijenih informacija, u toku vršenja revizije nismo mogli da kvantifikujemo efekte koje ovo pitanja može imati na predmetne finansijske izveštaje Društvo je u finansijskim izveštajima za 2023. godinu iskazalo potraživanja po osnovu prodaje u bruto iznosu od RSD 575,051 hiljada, sa pripadajućom ispravkom vrednosti u iznosu d RSD 111,312 hiljada kao i ostala kratkoročna potraživanja u iznosu od RSD 70,986 hiljada Zbog specifičnosti i ograničenja informacione osnove koja se odnosi na potraživanja Društvo prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2023. godinu, nije bilo u mogućnosti da u potpunosti sprovede zahteve MSFI 9- Finansijski instrumenti koji nalaže da se izvrši procena očekivanog kreditnog gubitka, realnosti naplate potraživanja i obezvređenje sredstava po tom osnovu. Zbog svega navedenog nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost gore pomenutih potraživanja u finansijskim izveštajima Društva za 2023. godinu Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i standardima revizije primenljivim u Republici Srbiji. Naše odgovornosti su detaljnije opisane u pasusu Odgovornost revizora u nastavku ovog izveštaja, Nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i adekvatni da obezbede osnovu za izražavanje našeg mišljenja Skretanje pažnje . Prema evidenciji Narodne Banke Srbije, Društvo je do datuma izveštaja u Registru menica Narodne Banke Srbije evidentiralo ukupno 2,470 menica - Društvo na pojedinim nepokretnostima ima upisane hipoteke u korist sledećih hipotekarnih poverioca: NLB Komercijalna Banka" a.d., Beograd i „Banka Poštanska Štedionica" a.d Beograd - Prema evidenciji Agencije za privredne registre Republike Srbije, Društvo je upisalo založno pravo na opremi, potraživanjima i oročenim namenskim depozitima u korist poverilaca: NLB Komercijalna Banka" a.d., Beograd, „Banka Poštanska Štedionica" a.d. Beograd, NIS" a.d, Novi Sad, Auto Čačak Komerc" d.o.o., Čačak, i Republika Srbija Ministarstvo finansija, CVPO. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanjima Beograd, 26. april 2024. godine Petar Grubor Ovlašćeni revizor za „PKF“ d.o.o. Beograd
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U informatoru su dati podaci za 2023. godinu iz revidiranih finanskijih izveštaja.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd Kolračeva 7 Tel:3223-764 Fax:3223-763 email: dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vladan Sekulić, Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Miloš Atanacković, Rukovodilac računovodstva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vladan Sekulić, Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd