verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi07.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora25.04.2024.SIMBOL: TRBG1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE,PROIZVODNJU,TRANSP.ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
Adresaul. Oslobođenja  1
Beograd-Rakovica
Republika Srbija
Web adresawww.termika-beograd.rs
Datum osnivanja01.01.1970.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 31649/2005
Matični broj07064403
PIB - poreski identifikacioni broj100180993
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NLB Komercijalna banka AD Beograd205-4421-17
NLB Komercijalna banka AD Beograd205-36394-31
NLB Komercijalna banka AD Beograd205-50823-06
Halkbank ad Beograd155-20850-25
OTP banka Srbija ad Novi Sad325-9500500395338-07
Banca Intesa ad Beograd160-369035-32
Šifra delatnosti04329
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali instalacioni radovi u građevinarstvu
Ime i prezime direktoraMilan Gligorovski, generalni direktor i član IO
Ime i prezime osobe za kontaktSmilja Matović, izvršni direktor i član IO
Telefon011/26-38-615
Faks011/26-32-472
e-mailoffice@termika-beograd.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaNLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA380.256342.803
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00
STALNA IMOVINA117.060102.548
Nematerijalna imovina327246
Nekretnine , postrojenja i oprema116.625102.266
Biološka sredstva00
Dugoročni finansijki plasmani10836
Dugoročna potraživanja00
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00
OBRTNA IMOVINA263.196240.255
Zalihe19.20615.841
Potraživanja po osnovu prodaje127.97332.725
Potraživanja iz specifičnih poslova00
Druga potraživanja12.90010.869
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00
Kratkoročni finansijki plasmani35.13877.172
Gotovinski ekvivalent i gotovina65.801103.404
Porez na dodatu vrednost2.082201
Aktivna vremenska razgraničenja9643
VANBILANSNA AKTIVA41.57523.234

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA380.256342.803
KAPITAL313.495304.916
Osnovni kapital90.76075.911
Upisani a neuplaćeni kapital00
Otkupljene sopstevne akcije3.6426.442
Rezerve89.98498.089
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme13.8344.529
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00
Nerasporedjeni dobitak122.559132.829
Učešće bez prava kontrole00
Gubitak00
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE465104
Dugoročna rezervisanja465104
Dugoročne obaveze00
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE1.5331.802
KRATKOROČNE OBAVEZE64.76335.981
Kratkoročne finansijske obaveze00
Primljeni avansi, depoziti i kaucije283629
Obaveze iz poslovanja46.5369.123
Ostale kratkoročne obaveze17.78226.229
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1620
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine00
Pasivna vremenska razgraničenja00
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00
VANBILANSNA PASIVA41.57523.234

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI493.815218.943
Prihodi od prodaje roba8.696648
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga484.120206.507
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.011.167
Drugi poslovni prihodi999621
POSLOVNI RASHODI477.738245.390
Nabavna vrednsot prodate robe6.041266
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe621452
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00
Troškovi materijala59.84522.178
Troškovi goriva i energije5.2583.808
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi173.395129.293
Troškovi proizvodnih usluga211.94174.589
Troškovi amortizacije13.4086.469
Troškovi dugoročnih rezervisanja00
Nematerijalni troškovi8.4719.239
POSLOVNI DOBITAK16.0770
POSLOVNI GUBITAK026.447
FINANSIJSKI PRIHODI1.6211.708
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi141
Prihodi od kamata8011.665
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule8192
FINANSIJSKI RASHODI3563.181
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi2137
Rashodi kamata00
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule3353.144
DOBITAK IZ FINANSIRANJA1.2650
GUBITAK IZ FINANSIRANJA01.473
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA344.456
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA11.023366
OSTALI PRIHODI2.55030.389
OSTALI RASHODI314237
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA8.5896.322
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
NETO DOBITAK POSLOVANJA00
NETO GUBITAK POSLOVANJA00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA8.5896.322
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
POREZ NA DOBITAK - -
Poreski rashod perioda3.3114.887
Odloženi poreski rashodi perioda0268
Odloženi poreski prihodi perioda1.2590
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00
NETO DOBITAK6.5371.167
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Zarada po akciji - -
Osnovna zarada po akciji10
Umanjena zarada po akciji00


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA349.245354.140357.353377.745
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA102.548144.286141.067149.275
Nematerijalna imovina246164824
Nekretnine , postrojenja i oprema102.266144.122140.985149.271
Biološka sredstva0000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 36000
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)0000
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji36000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu0000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli0000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja0000
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000370
OBRTNA IMOVINA246.697209.854216.286228.100
Zalihe15.84122.68030.18112.468
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja0000
Potraživanja po osnovu prodaje32.72555.97046.23671.053
Ostala kratkoročna potraživanja11.07011.82213.2068.938
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI83.61463.94769.96771.774
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica0000
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica0000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji1093600
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu0000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti0000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli6.4423.6423.6423.642
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 77.06360.26966.32568.132
Gotovina i gotovinski ekvivalenti103.40455.42856.68963.336
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja4377531
VANBILANSNA AKTIVA23.23410.9838.7098.794

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA PASIVA349.245354.140357.353377.745
KAPITAL311.358316.985313.139310.094
Osnovni kapital75.91175.91375.91775.917
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Emisiona premija0000
Rezerve98.08998.08998.08998.089
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4.5294.2444.2393.672
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak132.829138.739134.894132.416
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 10405.8779.975
Dugoročna rezervisanja10405.8779.975
Dugoročne obaveze0000
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE1.8021.3235080
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije0000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE35.98135.83237.82957.676
Kratkoročna rezervisanja0000
Kratkoročne finansijske obaveze0000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije6299223.8150
Obaveze iz poslovanja9.12311.21614.26631.144
Ostale kratkoročne obaveze26.22923.69419.74826.532
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno0000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja0000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA23.23410.9838.7098.794

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
POSLOVNI PRIHODI219.395282.625350.876381.458
Prihodi od prodaje roba64837.0343.1961.678
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga206.507240.878346.166378.118
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe4527648721.103
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Ostali poslovni prihodi11.7883.949642559
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)0000
POSLOVNI RASHODI245.842280.531345.443371.622
Nabavna vrednsot prodate robe26620.822955756
Troškovi materijala, goriva i energije25.98639.05848.38151.152
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi129.293149.037171.561194.656
Troškovi amortizacije6.4696.42711.66712.385
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)0000
Troškovi proizvodnih usluga74.58956.95498.470100.375
Troškovi rezervisanja005.8774.014
Nematerijalni troškovi9.2398.2338.5328.284
POSLOVNI DOBITAK02.0945.4339.836
POSLOVNI GUBITAK26.447000
FINANSIJSKI PRIHODI1.7083.3306.3642.776
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 0000
Prihodi od kamata1.6655321.1392.776
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule22.7955.2150
Ostali finansijski prihodi413100
FINANSIJSKI RASHODI3.181226035
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 0000
Rashodi kamata0000
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule3.14403926
Ostali finansijski rashodi3722219
DOBITAK IZ FINANSIRANJA03.3086.3042.741
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.473000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA4.456000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA366823220
OSTALI PRIHODI30.3895751.144808
OSTALI RASHODI237766495
UKUPNI PRIHODI255.948286.530358.384385.042
UKUPNI RASHODI249.626281.383345.591372.152
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA6.3225.14712.79312.890
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA0000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA6.3225.14712.79312.890
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda4.88701563.360
Odloženi poreski rashodi perioda268000
Odloženi poreski prihodi perioda0479815878
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK1.1675.62613.45210.408
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole0000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji0000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Poslovno-magacinski prostorBeograd-Rakovica78349,55139-10

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaLoznicaKancelarije48,370
Poslovni objekatPančevoPoslovni prostor1300
RadionicaObrenovacRadionica i magacin2434
RadionicaDrmnoRadionica i magacin2127
Stambeni poslovni objekatObrenovacStamb.poslovni prostor950

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
BeogradGradsko-građevinsko zemljište0,28
PančevoGradsko-građevinsko zemljište0,14
ObrenovacGradsko-građevinsko zemljište0,2

15. Realni tereti na imovini

Nema

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija60.924
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase i ostala prava u skladu sa Zakonom i aktima Društva.
ISIN brojRSTRMKE81173
Nominalna vrednost hartije1.120
Knjigovodstvena vrednost akcije5.089,85
Datum isplate dividende08.11.2023.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period170
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu revidiranog finansijskog izveštaja za 2023.godinu, pri čemu je ukupan kapital (310.094.000,00 dinara) podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija (60.924).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraPRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja “Termika-Beograd” a.d., Beograd-Rakovica, ul. Oslobođenja br.1 (u daljem tekstu: Društvo) koje sačinjavaju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2023 godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promena na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnijih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. Po našem mišljenju finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj “Termika-Beograd” a.d., Beograd-Rakovica, ul. Oslobođenja br.1, na dan 31. decembra 2023. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2023. godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje. IZVEŠTAJ O OSTALIM REGULATORNIM ZAHTEVIMA- Rukovodstvo Društva je odgovorno za pružanje drugih informacija. U skladu sa zahtevima koji proističu iz člana 39. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) i člana 11. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 92/2018) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj zaključak u vezi sa usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva. Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu nije usklađen sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1) Na dan 31.12.2023. godine Društvo poseduje 3.252 sopstvene akcije odnosno 5,33% od ukupnog broja izdatih akcija, obzirom da je u toku 2021. godine Društvo otuđilo 2.500 sopstvenih akcija raspodelom zaposlenima, u skladu sa zakonom i odlukom o sticanju koje je sprovedeno u 2020.godini po ceni od 3.900,00 dinara po akciji; 2) Revidirani finansijski izveštaji biće usvojeni u zakonom predviđenom roku; 3) Društvo je dana 06.07.2023.godine objavilo Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende, za 2022.godinu, u bruto iznosu od 200,00 dinara po akciji.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuNLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd; tel. 011/333-9140, 333-9030, email: brokeri@nlbkb.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milan Gligorovski, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragana Obradović, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milan Gligorovski, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
NLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove