Procedura prijema na tržište

Regulisano tržište

Poslove koji se odnose na postupak prijema hartija od vrednosti na listing regulisanog tržišta Beogradske Berze, sprovodi Komisija za listing Beogradske berze.
Izdavalac hartija od vrednosti podnosi Komisiji za listing, zahtev za uključenje na listing regulisanog tržišta, zajedno sa dokumentacijom propisanom Pravilnikom o listing Beogradske berze.
Uz zahtev za listing, izdavalac je dužan da dostavi sve podatke predviđene elementima zahteva i navede sve bitne informacije i podatke koji se odnose na njegovo poslovanje, kao i na hartije od vrednosti koje su predmet zahteva za listing, a koji bi mogli da utiču na formiranje cene tih hartija od vrednosti na Berzi.
Komisija za listing, u roku od 15 radnih dana (izuzev u slučaju dužničkih hartija od vrednosti taj rok je 5 radnih dana) od prijema zahteva za listing i dostavljene dokumentacije donosi odluku o prijemu hartije od vrednosti na jedan od sledećih segmenata listinga regulisanog tržišta, opredeljen zahtevom Izdavaoca:

  • Prime Listing,
  • SMart Listing.

Hartije od vrednosti koje ne ispunjavaju uslove za uključenje na listing ili je zahtevom za listing opredeljen segment regulisanog tržišta koji nije listing, uključuju se na Open Market, pod uslovom da su ispunjeni uslovi propisani Pravilima Berze.

Na uključenje hartija od vrednosti na Open Market, primenjuju se odredbe Pravila Berze.
Postupak uključenja hartija od vrednosti na Open Market počinje na osnovu ispunjenog propisanog obrasca zahteva za uključenje na Open Market, čiju sadržinu i obrazac propisuje Direktor Berze, a zahtev se mora odnositi na sve izdate hartije od vrednosti izdavaoca iste vrste i klase.
Po zahtevu, direktor Berze donosi:

  • odluku o uključivanju hartija od vrednosti na Open Market - ako su ispunjeni uslovi utvrđeni Pravilima za njihovo uključenje na Open Market;

MTP Belex

Na MTP Belex mogu se uključiti hartije od vrednosti bez ispunjenosti posebnih uslova propisanih Pravilima Berze na zahtev izdavaoca uz koji se prilaže dokumentacija i dokazi iz člana 79. Pravila poslovanja

 

Odlukom o uključenju hartije od vrednosti na regulisano tržište ili MTP Belex određuje se segment i tržišni segment regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, metod trgovanja, indikativna cena za prvo trgovanje, datum prvog trgovanja, kao i način izražavanja cene hartije od vrednosti u smislu ovih Pravila.

Indikativna cena za prvo trgovanje hartijama od vrednosti utvrđuje se po pravilu u visini cene koju izdavalac zahtevom za uključenje hartija od vrednosti na regulisano tržište, odnosno MTP Belex odredi:

  1. slobodno, savesno i vodeći računa o interesima zakonitih imalaca njegovih hartija od vrednosti i investitora u skladu sa ovim Pravilima, ili u visini;
  2. poslednje referentne cene hartija od vrednosti (cena na zatvaranju, preovlađujuća cena i dr) ostvarene na dugom regulisanom tržištu, odnosno MTP, pod uslovom da je ista ostvarena u periodu koji ne prethodi podnošenju zahteva duže od tri meseca.

 

Indikativna cena za prvo trgovanje akcijama i depozitnim potvrdama na akcije ne može biti niža od 10 dinara.

Vrednost1.006,10
Promena-5,55
% -0,55%
19.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0557
USD/RSD107,5089
Izvor NBS, 19.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 19.07.2024.
448.561.127.623 RSD
3.832.031.483 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
19.07.2024.
Ažurirani informatori - 19.07.2024
19.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal - Fintel energija a.d. , Beograd
19.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
19.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
18.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica