verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi07.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora11.04.2023.SIMBOL: TRBG1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE,PROIZVODNJU,TRANSP.ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
Adresaul. Oslobođenja  1
Beograd-Rakovica
Republika Srbija
Web adresawww.termika-beograd.rs
Datum osnivanja01.01.1970.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 31649/2005
Matični broj07064403
PIB - poreski identifikacioni broj100180993
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NLB Komercijalna banka AD Beograd205-4421-17
NLB Komercijalna banka AD Beograd205-36394-31
NLB Komercijalna banka AD Beograd205-50823-06
Halkbank ad Beograd155-20850-25
OTP banka Srbija ad Novi Sad325-9500500395338-07
Banca Intesa ad Beograd160-369035-32
Šifra delatnosti04329
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali instalacioni radovi u građevinarstvu
Ime i prezime direktoraMilan Gligorovski, generalni direktor i član IO
Ime i prezime osobe za kontaktSmilja Matović, izvršni direktor i član IO
Telefon011/26-38-615
Faks011/26-32-472
e-mailoffice@termika-beograd.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaNLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA414.777380.256342.803
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA109.295117.060102.548
Nematerijalna imovina175327246
Nekretnine , postrojenja i oprema97.790116.625102.266
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani11.33010836
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA305.482263.196240.255
Zalihe25.04219.20615.841
Potraživanja po osnovu prodaje70.139127.97332.725
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja2.62212.90010.869
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani99.94535.13877.172
Gotovinski ekvivalent i gotovina107.09665.801103.404
Porez na dodatu vrednost5102.082201
Aktivna vremenska razgraničenja1289643
VANBILANSNA AKTIVA57.81441.57523.234

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA414.777380.256342.803
KAPITAL369.247313.495304.916
Osnovni kapital90.75090.76075.911
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije3.6423.6426.442
Rezerve85.36389.98498.089
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme13.83413.8344.529
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak182.942122.559132.829
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.648465104
Dugoročna rezervisanja1.648465104
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE2.7931.5331.802
KRATKOROČNE OBAVEZE41.08964.76335.981
Kratkoročne finansijske obaveze000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije644283629
Obaveze iz poslovanja16.29246.5369.123
Ostale kratkoročne obaveze15.66417.78226.229
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost191620
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine8.47000
Pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA57.81441.57523.234

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI616.876493.815218.943
Prihodi od prodaje roba10.6458.696648
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga605.568484.120206.507
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0011.167
Drugi poslovni prihodi663999621
POSLOVNI RASHODI505.906477.738245.390
Nabavna vrednsot prodate robe11.8526.041266
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe832621452
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala79.93659.84522.178
Troškovi goriva i energije5.9575.2583.808
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi177.384173.395129.293
Troškovi proizvodnih usluga206.044211.94174.589
Troškovi amortizacije15.92513.4086.469
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi9.6408.4719.239
POSLOVNI DOBITAK110.97016.0770
POSLOVNI GUBITAK0026.447
FINANSIJSKI PRIHODI2.0591.6211.708
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi3141
Prihodi od kamata6318011.665
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1.4258192
FINANSIJSKI RASHODI473563.181
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi272137
Rashodi kamata000
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule203353.144
DOBITAK IZ FINANSIRANJA2.0121.2650
GUBITAK IZ FINANSIRANJA001.473
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0344.456
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA4.73411.023366
OSTALI PRIHODI9902.55030.389
OSTALI RASHODI278314237
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA108.9608.5896.322
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA108.9608.5896.322
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda16.8563.3114.887
Odloženi poreski rashodi perioda00268
Odloženi poreski prihodi perioda3171.2590
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK92.4216.5371.167
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji110
Umanjena zarada po akciji000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA349.245354.140357.353
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA102.548144.286141.067
Nematerijalna imovina24616482
Nekretnine , postrojenja i oprema102.266144.122140.985
Biološka sredstva000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 3600
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)000
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji3600
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja000
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA246.697209.854216.286
Zalihe15.84122.68030.181
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja000
Potraživanja po osnovu prodaje32.72555.97046.236
Ostala kratkoročna potraživanja11.07011.82213.206
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI83.61463.94769.967
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica000
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji109360
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli6.4423.6423.642
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 77.06360.26966.325
Gotovina i gotovinski ekvivalenti103.40455.42856.689
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja4377
VANBILANSNA AKTIVA23.23410.9838.709

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA PASIVA349.245354.140357.353
KAPITAL311.358316.985313.139
Osnovni kapital75.91175.91375.917
Upisani a neuplaćeni kapital000
Emisiona premija000
Rezerve98.08998.08998.089
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4.5294.2444.239
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak132.829138.739134.894
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 10405.877
Dugoročna rezervisanja10405.877
Dugoročne obaveze000
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE1.8021.323508
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE35.98135.83237.829
Kratkoročna rezervisanja000
Kratkoročne finansijske obaveze000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije6299223.815
Obaveze iz poslovanja9.12311.21614.266
Ostale kratkoročne obaveze26.22923.69419.748
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA23.23410.9838.709

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
POSLOVNI PRIHODI219.395282.625350.876
Prihodi od prodaje roba64837.0343.196
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga206.507240.878346.166
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe452764872
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Ostali poslovni prihodi11.7883.949642
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
POSLOVNI RASHODI245.842280.531345.443
Nabavna vrednsot prodate robe26620.822955
Troškovi materijala, goriva i energije25.98639.05848.381
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi129.293149.037171.561
Troškovi amortizacije6.4696.42711.667
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
Troškovi proizvodnih usluga74.58956.95498.470
Troškovi rezervisanja005.877
Nematerijalni troškovi9.2398.2338.532
POSLOVNI DOBITAK02.0945.433
POSLOVNI GUBITAK26.44700
FINANSIJSKI PRIHODI1.7083.3306.364
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 000
Prihodi od kamata1.6655321.139
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule22.7955.215
Ostali finansijski prihodi41310
FINANSIJSKI RASHODI3.1812260
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 000
Rashodi kamata000
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule3.144039
Ostali finansijski rashodi372221
DOBITAK IZ FINANSIRANJA03.3086.304
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.47300
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA4.45600
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA36682322
OSTALI PRIHODI30.3895751.144
OSTALI RASHODI237766
UKUPNI PRIHODI255.948286.530358.384
UKUPNI RASHODI249.626281.383345.591
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA6.3225.14712.793
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA6.3225.14712.793
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda4.8870156
Odloženi poreski rashodi perioda26800
Odloženi poreski prihodi perioda0479815
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK1.1675.62613.452
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Poslovno-magacinski prostorBeograd-Rakovica78349,55139-10

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaLoznicaKancelarije48,370
Poslovni objekatPančevoPoslovni prostor1300
RadionicaObrenovacRadionica i magacin2434
RadionicaDrmnoRadionica i magacin2127
Stambeni poslovni objekatObrenovacStamb.poslovni prostor950

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
BeogradGradsko-građevinsko zemljište0,28
PančevoGradsko-građevinsko zemljište0,14
ObrenovacGradsko-građevinsko zemljište0,2

15. Realni tereti na imovini

Nema

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija60.924
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase i ostala prava u skladu sa Zakonom i aktima Društva.
ISIN brojRSTRMKE81173
Nominalna vrednost hartije1.120
Obračunska vrednost akcije5.139,83
Datum isplate dividende01.11.2022.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period255
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je na osnovu revidiranog finansijskog izveštaja za 2022.godinu, pri čemu je ukupan kapital (313.139.000,00 dinara) podeljen sa ukupnim brojem akcija Izdavaoca (60.924).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraPRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja “Termika-Beograd” a.d., Beograd-Rakovica, ul. Oslobođenja br.1 (u daljem tekstu: Društvo) koje sačinjavaju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2022 godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promena na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnijih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. Po našem mišljenju finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj “Termika-Beograd” a.d., Beograd-Rakovica, ul. Oslobođenja br.1, na dan 31. decembra 2022 godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2022 godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje. IZVEŠTAJ O OSTALIM REGULATORNIM ZAHTEVIMA- Rukovodstvo Društva je odgovorno za pružanje drugih informacija. U skladu sa zahtevima koji proističu iz člana 39. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) i člana 11. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 92/2018) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj zaključak u vezi sa usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva. Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu nije usklađen sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1) Na dan 31.12.2022. godine Društvo poseduje 3.252 sopstvene akcije odnosno 5,33% od ukupnog broja izdatih akcija, obzirom da je u toku 2021. godine Društvo otuđilo 2.500 sopstvenih akcija raspodelom zaposlenima, u skladu sa zakonom i odlukom o sticanju koje je sprovedeno u 2020.godini po ceni od 3.900,00 dinara po akciji; 2) Revidirani finansijski izveštaji biće usvojeni u zakonom predviđenom roku; 3) Društvo je dana 30.06.2022.godine objavilo Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende, za 2021.godinu, u bruto iznosu od 300,00 dinara po akciji.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuNLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove, Trg Politika 1, 11000 Beograd; tel. 011/333-9057, 011/333-9140, email: brokeri@nlbkb.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milan Gligorovski, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragana Obradović, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milan Gligorovski, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
NLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove